NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 2. bod Otvorenie a kontrola uznesení

  
 

3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

  
 

4. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019

  
 

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)

  
 

6. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 – 2025

  
 

7. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

  
 

8. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  
 

9. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec

  
 

10. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene

  
 

11. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5

  
 

12. bod Neprerokovaný

  
 

13. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec

  
 

14. bod Neprerokovaný

  
 

15. bod Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ – neposlancov

  
 

16. bod Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad

  
 

17. bod Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb škole

  
 

18. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022

  
 

19. bod Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022

  
 

20. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022

  
 

21. bod Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o. na základe výsledkov výberového konania

  
 

22. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

  
 

23. bod Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018

  
 

24. bod Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa

  
 

25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)

  
 

26. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)

  
 

27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová; Trnavská ul.)

  
 

28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136)

  
 

29. bod Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková o. z. Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)

  
 

30. bod Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ: Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)

  
 

31. bod Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)

  
 

32. bod Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena

  
 

33. bod Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020

  
 

34. bod Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec

  
 

35. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: