Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec1. a 2. bod Otvorenie a kontrola uznesení

  

3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

  

4. bod Návrh na odpis pohľadávok Mesta Senec za rok 2019

  

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2019 (zmena č. 7)

  

6. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2020 – 2025

  

7. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

  

8. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  

9. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec

  

10. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene

  

11. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č. 1 - č. 5

  

12. bod Neprerokovaný

  

13. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 13/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mesta Senec

  

14. bod Neprerokovaný

  

15. bod Návrh zásad odmeňovania poslancov MsZ v Senci a členov komisií MsZ – neposlancov

  

16. bod Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (stavebný úrad

  

17. bod Návrh zámeru na zrušenie rozpočtovej organizácie Mesta Senec: Stredisko služieb škole

  

18. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022

  

19. bod Návrh rozpočtu Mesta Senec na roky 2020 - 2022

  

20. bod Návrh rozpočtu MsKS Senec na obdobie 2020 – 2022

  

21. bod Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Správy cestovného ruchu Senec, s. r. o. na základe výsledkov výberového konania

  

22. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

  

23. bod Návrh na schválenie zápisov do mestskej kroniky za rok 2018

  

24. bod Návrh na schválenie spoluúčasti Mesta Senec na realizácii projektu Záchytné parkovisko – Parkovací dom – Železničná – I. etapa

  

25. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Ladislav Čengel; Jesenského ul.)

  

26. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (žiadateľ: Mgr. András Šebök; Pivničná ul.)

  

27. bod Návrh na odpredaj nehnuteľností (žiadateľka: Ing. Alžbeta Schmidlová; Trnavská ul.)

  

28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (žiadateľka: Marianna Havasová, Hrubá Borša 136)

  

29. bod Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností (žiadateľka: PhDr. Jana Beňušková o. z. Správny krok, Slnečné jazerá 165, 903 01 Senec)

  

30. bod Návrh na schválenie spôsobu úhrady kúpnej ceny za odpredaj pozemku (žiadateľ: Rezníček a spol. s. r. o., Slnečné jazerá)

  

31. bod Návrh na schválenie zmeny účelu poskytnutej dotácie (Matej Homola)

  

32. bod Návrh na odvolanie člena Komisie športu a návrh na voľbu nového člena

  

33. bod Návrh harmonogramu termínov zasadnutí MsZ na rok 2020

  

34. bod Návrh na zvýšenie mesačného platu primátora mesta Senec

  

35. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
15.04.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Kategórie videií: