Zasadnutie mestského zastupiteľstva SenecOtvorenie, program zasadnutia, kontrola plnenia uznesení

  

3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie

  

4. bod Návrh VZN Mesta Senec č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec

  

5. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020

  

6. bod Návrh na zrušenie časti uznesení MsZ č. 105/2011 a č. 107/2011 zo dňa 23.06.2011

  

7. bod Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 09/2019

  

8. bod Návrh na schválenie Žiadosť o súhlas Mesta Senec na zaradenie do siete škôl a školských zariadení - Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Tenelandia

  

9. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec

  

10. bod Návrh na súhlas so zriadením vecného bremena – SPP – distribúcia, a.s. (Vinohradnícka)

  

11. bod Návrh na zriadenie vecného bremena – Západoslovenská distribučná, a.s.(NNK, Vinohradnícka ul.)

  

12. bod Návrh na zriadenie vecných bremien – Goodman Senec Logistics (Slovakia) s.r.o.

  

13. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti formou darovania (Južná brána, s.r.o., Pield Invest, s.r.o.)

  

14. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Marek Rakický, Ing. Zuzana Gálová, Erik Rakický)

  

15. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Jiří Auer, Oľga Auerová, Oľga Vanáková)

  

16. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Rezníček a spol.)

  

17. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Mészáros)

  

18. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Andrea Maková)

  

19. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (JUDr. Tibor Labuda a manželka)

  

20. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ľuboslav Majerovský, Marek Rác)

  

21. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (DOAS)

  

22. bod Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Urbanová)

  

23. bod Zmena člena v Dozornej rade spoločnosti Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. (Gábrišová Košecová)

  

24. bod Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 2/2020, ktorým sa ruší Stredisko služieb škole, Lichnerová 61, 903 01 Senec

  

25. bod Návrh na zrušenie Uznesenia 16/2007 a schválenie odmeny predsedovi Jednoty dôchodcov

  

26. bod Zriadenie komisií na vymáhanie pohladávok

  

27. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
06.04.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

Kategórie videií: