Senec MsZ | zastupitelstvo.sk

Senec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Senec


 • Otvorenie, Kontrola uznesení
 • 3. bod Informácia pána primátora o dianí v meste Senec za uplynulé obdobie
 • 4. bod Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Senec za rok 2019
 • 5. bod Záverečný účet Mesta Senec za rok 2019
 • 6. bod Vyhodnotenie rozpočtu MsKS Senec za rok 2019
 • 7. bod Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2019 SCR Senec s. r. o.
 • 8. bod Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Senec na rok 2020 (3. zmena)
 • 9. bod Výzvy na predkladanie žiadosti o dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2020 - zmena termínov posudzovania žiadostí a schválenie MsZ
 • 10. bod Návrh rozdelenia dotácii z rozpočtu mesta Senec v roku 2020 v zmysle VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Senec a výziev: - 01/2020 Podpora kultúrnych, umeleckých, cirkevných a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov mesta Se
 • 11. bod Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci
 • 12. bod Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2019
 • 13. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 • 14. bod Informatívna správa z výsledku kontroly zúčtovania dotácií za rok 2019
 • 15. bod Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec na roky 2016 - 2019 za rok 2019
 • 16. bod Návrh na doplnenie OZ Správny krok Senec do Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Senec
 • 17. bod Návrh na prevod správy majetku Mesta Senec
 • 18. bod Návrh na nadobudnutie nehnuteľností formou darovania (Južná brána, s. r. o., PIELD Invest, s. r. o.)
 • 19. bod Návrh na bezodplatný prevod verejného osvetlenia do majetku Mesta Senec – G. Varga
 • 20. bod Návrh na bezodplatný prevod verejnej dažďovej kanalizácie do majetku Mesta Senec – G. Varga
 • 21. bod Návrh na rozšírenie rozsahu prenájmu pozemkov (Hakobyan)
 • 22. bod Návrh na prenájom pozemku (Alexander Heringeš)
 • 23. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ing. Rastislav Hutta, Ing. Jozef Hutta, Ing. Roman Hutta, Trnava)
 • 24. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Pavol Pavlis, Viera Jarunková, rod. Pavlisová, Pezinok)
 • 25. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Ľudovít Dömeny a manželka Angela Dömenyová, Šafárikova 37A)
 • 26. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Račko Milan, Šrajerová Mária, rod. Račková, MUDr. Žampárová Daniela, Senec)
 • 27. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (PHP Group s. r. o., Obchodná 37B, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, v zastúpení Ing. Katarína Šutaríková)
 • 28. bod Návrh na prenájom nehnuteľností (Bratislavský samosprávny kraj)
 • 29. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava; Záhradnícka ul.)
 • 30. bod A: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (SR - Okresný úrad Bratislava) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti (DURPRI, s. r. o.)
 • 31. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Dževad Prozorac; Záhradnícka 7)
 • 32. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Ján Izsák, Zsolt Izsák, Attila Izsák, Ákos Izsák, Baničova 5)
 • 33. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Mikuláš Pomšahár, Robotnícka 36)
 • 34. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (Imrich Johanes a manželka Lenka Johanesová, Šafárikova 37A)
 • 35. bod Návrh na odpredaj nehnuteľnosti (František Lašák, Šamorínska ul.)
 • 36. bod A: Návrh na odpredaj nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová, Slnečné jazerá-juh) B: Návrh na prenájom nehnuteľností (JUDr. Ivan Feješ a manželka Monika Feješová)
 • 37. bod Nadobudnutie vozidla pre políciu
 • 38. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.09.2020 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto 1.- 4. Otvorenie, Schválenie programu rokovania, Voľba členov návrhovej komisie 5. Správa mandátovej komisie 6.Návrh na vymenovanie riaditeľa Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto 7.Návrh na schválenie zmeny v dozornej rade spoločnosti Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Hálkova 11, 831 03 Bratislava, IČO: 46 816 992 8.Správa o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 9.Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Detské jasle Robotnícka ul. č.11 a zariadenia sociálnych služieb – denné centrá MČ B-NM 10.Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2019 11.Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2020 12.Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 18168/25, 18168/26, 18168/28 a pozemku registra „E“ UO parc. č. 18166/1, v katastrálnom území Vinohrady, pre Ing. Libora Chrásta, V. Hložníka 8, Bratislava 13.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa - prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1, v rozsahu 353 m2, v k.ú. Nové Mesto, pre Depaul Slovensko, nezisková organizácia 14.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa – prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 11518/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 363 m2, v k.ú. Nové Mesto, v prospech Bytového družstva Bratislava III 15.Návrh na schválenie predaja pozemku registra „C“ KN parc. č. 23013/6, v katastrálnom území Nové Mesto, pre Mountain resort Donovaly s.r.o., Bajkalská 7A,Bratislava 16.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena „in rem“ k časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/11, v katastrálnom území Vinohrady, v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. 18340/14 a parc. č. 18340/13 a rodinného domu súpisné číslo 14056 postaveného na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18340/14, v k.ú. Vinohrady - Lukáša Opetta a Andrey Opettovej, obaja bytom Teplická 15, Bratislava 17.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – kancelárie č. 403 nachádzajúcej sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava 18.Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zo dňa 10.04.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2013, Dodatku č. 2 zo dňa 11.02.2014, Dodatku č. 3 zo dňa 10.04.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.09.2019 19.Návrh na schválenie prevodu bytov č. 2, č. 3 a č. 4 a s nimi súvisiacimi spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach na bytovom dome, v ktorom sa nachádzajú, súp. č. 1272 na Odborárskej ul. 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto ako aj na zastavanom pozemku parc. č. 12789/2 a priľahlom pozemku parc. č. 12789/3 do vlastníctva doterajších nájomcov 20.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov – kancelárií č. 315 a č. 316 nachádzajúcich sa na 4.np. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave a to občianskemu združeniu art SLNEČNICE, o.z. 21.Návrh na odzverenie pozemku registra „C“ KN parc. č. 6128/3 v katastrálnom území Vinohrady zo správy Základnej školy s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava, IČO: 31 785 212 22.Návrh riešenia žiadostí o odpustenie nájmu pre žiadateľov, ktorí požiadali o odpustenie nájmu v súvislosti s prijatými mimoriadnymi opatreniami k zabráneniu šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a jeho predloženie na najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva 23.Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým sú pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Vinohrady 24.Návrh zmeny úplného znenia Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, v znení Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 25.Preskúmanie Územného plánu zóny Horný Kramer v znení zmien a doplnkov 26.Informácia o spracovaní územných plánov zón 27.Žiadosť o príspevok č. 15/2020 – Novomestský športový klub 1922 Bratislava o.z. – na projekt “ Športová činnosť mládeže v NŠK 1922 Bratislava v roku 2020 ” 28.Žiadosť o príspevok č. 16/2020 – Rodinné centrum Kramárik o.z. – na projekt “ Rodinné centrum Kramárik a jeho rozvoj v roku 2020 ” 29.Žiadosť o príspevok č. 21/2020 – ABCedu pre vzdelanie o.z. – na projekt “ Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi ” 30.Výsledky participatívneho rozpočtu 31.Informácia o aktuálnom stave projektu regulovaného parkovania a informácia o činnosti NPS s.r.o. 32.Návrh na odzverenie pozemkov registra „C“ KN parc. č. 11355/21, parc. č. 11355/25, parc. č. 11355/27 a parc. č. 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto zo správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 33.Návrh na schválenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam dotknutým rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého 34.Návrh na schválenie budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti dotknutej rekonštrukciou komunikácie na ul. Tupého (MUDr. Anna Kováčová) 35.Rôzne 36.Interpelácie 37.Vystúpenie občanov (predpoklad o 11,00 hod.) -->

 
24.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.09.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
28.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja
28.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
29.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
29.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
29.09.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
30.09.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
12.10.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
13.10.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Kategórie videií: