Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MiZ

 

1. bod Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2017 z 28.3.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo Zásady udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameran

   
 

2. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

7. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

8. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Nedbalova č. 19 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

9. bod Návrh na nájom sekundárnych rozvodov tepelných okruhov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22.9.2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako príp

   
 

12. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu zmien a doplnkov Územného plánu zóny Dunajská, 2016

   
 

12a. bod Návrh stanoviska MiZ SM k nariadeniu hl. mesta SR o starostlivosti o verejnú zeleň

   
 

13. až 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry + soc. oblasť + životné prostrednie

   
 

16. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 186/2010 zo dňa 2.11.2010, ktorým bol schválený predaj obchodného podielu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v obchodnej spol

   
 

17. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto za rok 2016

   
 

18. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

   
 

19. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 16. máju 2017

   
 

20. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

   
 

21. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. mája 2017

   
 

22. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

23. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca

   
 

24. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

25. bod Rôzne

   
 

26. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: