Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Ocenenie Františka

   
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2016

   
 

5. bod Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov podľa finančných možností mestskej časti, av

   
 

5a. bod Poškodená dlažba, mobilná zeleň, pitná fontánka

   
 

6. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti a zmenu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré-Mesto na rok 2017

   
 

7. bod Návrh na predaj nebytového priestoru na ul. Kúpeľná č. 10 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

8. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Medená č. 2 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (mestská polícia)

   
 

9. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

10 až 13 bod Návrh na nájom nebytového priestoru : ulici Štefánikova č. 25

   
 

14. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 1615/5 na Hummelovej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

15. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šípkovej ulici, parcela č. 4840/50

   
 

16. bod Návrh na schválenie Dohody o určení výšky nákladov týkajúcej sa štandardných nákladov rekonštrukcie nebytového priestoru na ulici Zelená č. 1, 3 v Bratislave podľa Zmluvy č. 157/2009/322 o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.3.2009 v znení dodat

   
 

17. bod Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do medzinárodného projektu Built Heritage, Energy and Environmental-Friendly Integrated Tools for the Sustainable Management of Historic Urban Areas (akronym: BhENEFIT) v rámci

   
 

18. až 20 bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok rozpočtovej organizácie mestskej časti Seniorcentrum Staré Mesto + Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť školstva

   
 

21. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry

   
 

22. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-sociálna oblasť

   
 

23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2017

   
 

24. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

   
 

25. bod Návrh uznesenia o informovaní Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie

   
 

26. bod Informácia o právnych možnostiach riešenia bývania obyvateľov bytov v reálne rozdelených bytových domoch, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy podľa zákona č. 260/2011 Z. z.

   
 

27. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

28. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

29. bod Rôzne

   
 

30. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: