Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

2. bod Návrh Grantového programu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre rok 2017

  
 

3. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2017

  
 

4. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

  
 

5. bod Návrh na schválenie prevodu vlastníctva umeleckých diel zaradených do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

6. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave pre 4Arts Therapy ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ul. Karadžičova č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3776/5 na Ostravskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na urovnanie súdnych sporov medzi Smart factory s. r. o. a mestskou časťou vedených na Okresnom súde Bratislava 1 pod sp. zn.: 38Cb 116/2015 a 19C 201/2015, uzavretím novej nájomnej zmluvy na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová

  
 

11a. bod Návrh programu obnovy chodníkov v MČ Staré Mesto

  
 

12 až 17. bod Návrh na predaj podielu na pozemku pod garážami

  
 

18. bod Návrh na vyjadrenie nesúhlasu s predajom časti pozemku parc. č. 7721/1 v zadnom nádvorí Grassalkovichovho paláca realizovaným hlavným mestom SR Bratislavou

  
 

19. bod Návrh na urovnanie súdneho sporu o nahradenie prejavu vôle mestskej časti uzavretím nájomnej zmluvy k bytu na dobu neurčitú

  
 

20. bod Návrh Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zariadenia sociálnych služieb Seniorcentrum Staré Mesto

  
 

21 a 22. bod Návrh Zriaďovacej listiny pre Detské jasle Čajkovského 2, a Hollého

  
 

23. bod Návrh na prijatie zmien v riadiacich a kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

24. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci

  
 

25. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

26a. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 - oblasť kultúry

  
 

27. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 173/2016 zo 6. decembra 2016, ktorým bolo schválené pomenovanie novovzniknutého priestranstva

  
 

28. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2017

  
 

29. bod Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

30. bod Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 81/2017 z 27.6.2017, ktorým bolo doplnené uznesenie č. 163/2016 zo 6.12.2016 v časti D., ktorým bol starosta požiadaný, aby rozpočet zohľadňoval priority poslancov minimálne vo výške 100 000 EUR

  
 

31. bod Vyhodnotenie plnenia uznesenia č. 82/2017 z 27.6.2017, v ktorom miestne zastupiteľstvo žiadalo starostu mestskej časti bezodkladne požiadať dodávateľa stavebných prác o výmenu poškodenej dlažby na Židovskej ulici, doplniť mobilnú zeleň do pešej zó

  
 

32. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

33. bodInformácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

  
 

34. bod Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

35 a 36. bod Interpelácie, Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: