NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Program zasadnutia + Úvodné slovo J. Hrčku k bodu 4a

  
 

0. bod Informácia o pridelení bytu na Hviezdoslavovom nám.

  
 

1. bod Vypustený

  
 

1a. bod Návrh na vyjadrenie nesúhôlasu s udelením štatútu významnej investície Spojená Bratislava

  
 

2. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záv

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislav

  
 

4. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3096/7 na Mišíkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

4a. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto k dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

  
 

5. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

5a. bod Vystúpenie občanov

  
 

6. bod Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 4840/13 a 4840/14 na Brnianskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7a. bod Návrh na doplnenie UPD

  
 

8. a 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2017 z 27.06.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave + Nájom

  
 

12. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Palisádoch 28, parc. č. 3195/2

  
 

13. bod Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grӧsslingová č. 57 v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na nájom pozemku na Beblavého ulici, parc.č. 637/18

  
 

15. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

  
 

16. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

17. a 18. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2017/2018 + Návrh na vyňatie dní 23. - 28.12.2018, 30. - 31.12.2018 a sobôt 6.1.2018, 31.3.2018, 28.7.2018, 1.9.2018, 15.9.2018, 17.11.2018, 22.12.2018, 29.12.2018 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady

  
 

19. až 23. bod Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

  
 

24. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

25. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 112/2017 z 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č

  
 

26. bod Informácia o poslaneckých prioritách

  
 

27. a 28. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. októbra 2017 + Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 24. októbru 2017

  
 

29. bod Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2017

  
 

30. a 31. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave + Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Brat

  
 

32. bod Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

32a. bod Stav prípravy verejného priestoru na Štefánikovom nám.

  
 

32b. bod Info k rekonštrukcii dlažby na Židovskej ulici

  
 

33. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME (PC) LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí live stream na PC, váš browser nepodporuje flash. Kliknite na niektorý z odkazov na spustenie HTML5 playera. Ak ani potom sa nespustí skúste si stiahnuť Flash player.

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: