Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MiZ

 

Program zasadnutia + Úvodné slovo J. Hrčku k bodu 4a

   
 

0. bod Informácia o pridelení bytu na Hviezdoslavovom nám.

   
 

1. bod Vypustený

   
 

1a. bod Návrh na vyjadrenie nesúhôlasu s udelením štatútu významnej investície Spojená Bratislava

   
 

2. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh všeobecne záv

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislav

   
 

4. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3096/7 na Mišíkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

4a. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva MČ Staré Mesto k dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy

   
 

5. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

5a. bod Vystúpenie občanov

   
 

6. bod Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 4840/13 a 4840/14 na Brnianskej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

7a. bod Návrh na doplnenie UPD

   
 

8. a 9. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 88/2017 z 27.06.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 (Pistoriho palác) v Bratislave + Nájom

   
 

12. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Palisádoch 28, parc. č. 3195/2

   
 

13. bod Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grӧsslingová č. 57 v Bratislave

   
 

14. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na nájom pozemku na Beblavého ulici, parc.č. 637/18

   
 

15. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

   
 

16. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

17. a 18. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2017/2018 + Návrh na vyňatie dní 23. - 28.12.2018, 30. - 31.12.2018 a sobôt 6.1.2018, 31.3.2018, 28.7.2018, 1.9.2018, 15.9.2018, 17.11.2018, 22.12.2018, 29.12.2018 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady

   
 

19. až 23. bod Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

   
 

24. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

   
 

25. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 112/2017 z 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave a nebytového priestoru na ulici Štefánikova č

   
 

26. bod Informácia o poslaneckých prioritách

   
 

27. a 28. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. októbra 2017 + Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 24. októbru 2017

   
 

29. bod Informácia – Vyhodnotenie Staromestského kultúrneho leta 2017

   
 

30. a 31. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave + Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Brat

   
 

32. bod Informácia o výsledkoch kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

32a. bod Stav prípravy verejného priestoru na Štefánikovom nám.

   
 

32b. bod Info k rekonštrukcii dlažby na Židovskej ulici

   
 

33. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: