NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava I pre funkčné obdobie 2018-2022

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

3. bod Návrh Štatútu Fondu obnovy chodníkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2018-2020

  
 

5. bod Návrh na deviatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

  
 

6. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová č. 6 v Bratislave spoločnosti ABRIK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa a na schválenie dohody o urovnaní súdnych sporov so spoločnosťou Smart factory s. r. o.

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bodNávrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 10362/11 vo dvore na Kmeťovom námestí 5 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 10254 vo dvore na Krížnej 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10a. bod

  
 

11. bod Návrh na zmenu alebo zrušenie uznesenia č. 113/2017 zo dňa 19.09.2017, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova č. 1 v Bratislave

  
 

12. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Moyzesova č. 1 v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na prevod bytu za podmienok upravených zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platných pre žiadosti podané do 31.12.2016

  
 

14. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Langsfeldovej ulici, parc. č. 3874/5

  
 

15. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 31, parc. č. 3673/3

  
 

16. bod Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave

  
 

17. bod Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

  
 

18. Návrh Smernice mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorou sa ustanovujú pravidlá pri organizovaní obchodných verejných súťaží

  
 

19. bod Návrh Zásad poskytovania Karty staromestského seniora pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

21. bod Návrh Zriaďovacej listiny pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Záhrebská 9, Bratislava-Staré Mesto

  
 

22. bod Projekt revitalizácie verejného priestoru Landererov park

  
 

23. a 24. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017-oblasť kultúry a športu

  
 

25. bod Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka

  
 

26. a 27. bod Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti. + 27. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontroló

  
 

28. bod Návrh Plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

29. bod Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2016/2017

  
 

30. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. a K železnej studienke

  
 

32. bod Rôzne

  
 

33. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: