Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Ocenenie Jozefa Golonku

  
 

1. bod Územný plán zóny Chalupkova – čistopis 2017

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

  
 

3a. bod Návrh pripomienok k návrhu VZN o starostlivostri o verejnú zeleň

  
 

4. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

  
 

5. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8a. bod Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže - nájom priestoru v osobnom prístave

  
 

9. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave

  
 

11. bod Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

12. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici

  
 

13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.

  
 

15. a 16. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na z

  
 

20. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

21. a 22. bod Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie + Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

23. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

  
 

24. bod Rôzne

  
 

25. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: