NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Ocenenie Jozefa Golonku

  
 

1. bod Územný plán zóny Chalupkova – čistopis 2017

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o nájme bytov

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2012 o voľných pouličných aktivitách

  
 

3a. bod Návrh pripomienok k návrhu VZN o starostlivostri o verejnú zeleň

  
 

4. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o návratnej finančnej výpomoci

  
 

5. bod Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8a. bod Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže - nájom priestoru v osobnom prístave

  
 

9. bod Návrh na úpravu zmluvných podmienok v prípade prenájmu nebytových priestorov v Pistoriho paláci pre spoločnosť Film Europe s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti Grösslingova č. 57 v Bratislave

  
 

11. bod Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

12. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou na predaj pozemku parc. č. 4746/5 na Matúšovej ulici

  
 

13. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 131/2012 zo dňa 11.12.2012, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Kollárovo nám. č. 20 v Bratislave

  
 

14. bod Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.

  
 

15. a 16. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu a zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácií predloženej žiadosti o dotáciu v rámci dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v programe na z

  
 

20. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

21. a 22. bod Informácia o participatívnom procese s verejnosťou v oblasti Panenská ulica a okolie + Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

23. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava

  
 

24. bod Rôzne

  
 

25. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: