Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

5. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)

  
 

11. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

12. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

13. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

14. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave

  
 

15. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave

  
 

16. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave

  
 

17. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave

  
 

18. bod Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave

  
 

19. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici

  
 

20. bod Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

  
 

21. bodNávrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

22. až 25. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna, školstvo, kultúra, životné prostr

  
 

26. bod Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu

  
 

27. bod Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov

  
 

28. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

29. bod Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom

  
 

30. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

31. bod Rôzne

  
 

32. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

33. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva

  
 

Slovo pre verejnosť

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: