NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

5. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 2491/203 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemkov parc.č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 7263/2 vo dvore na Palárikovej 12 a 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa (rodinné centrum Prešporkovo)

  
 

11. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Heydukova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

12. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Karadžičova 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

13. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

14. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 21 na ulici Tabaková č. 6 v Bratislave

  
 

15. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave

  
 

16. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave

  
 

17. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru č. 24 na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave

  
 

18. bod Návrh na schválenie zľavy z nájomného za užívanie nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 45 v Bratislave

  
 

19. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy novovzniknutého pozemku parc. č.1866/11 na Radvanskej ulici

  
 

20. bod Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

  
 

21. bodNávrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

22. až 25. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018-sociálna, školstvo, kultúra, životné prostr

  
 

26. bod Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu

  
 

27. bod Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov

  
 

28. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

29. bod Informácia predsedníčky Komisie mandátovej o schválenej novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa úpravy poskytovania odmien poslancom

  
 

30. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

31. bod Rôzne

  
 

32. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

33. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva

  
 

Slovo pre verejnosť

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: