NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2018, 4. bod, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v kapitálovom rozpočte, program/podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest účelové viazanie sumy 200 000,00 Eur na rekonštrukciu horn

  
 

2. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

3. bod Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historicke

  
 

5. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/27 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

11. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/4

  
 

12. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.

  
 

14. bod Návrh na schválenie zámeru realizovať v súlade s cestným zákonom vybrané kompetencie správy pozemných komunikácií prostredníctvom spoločnosti Technické služby Starého Mesta a. s.

  
 

15. bod Informácia o stave prípravy celomestského parkovacieho systému

  
 

16. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Petícii za odstránenie dočasného uzavretia hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ Šulekova 35

  
 

17. bod Návrh Zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa

  
 

18. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

19. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

20. a 21. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - sociálna oblasť a kultúry

  
 

22. a 23. bod Návrh na prijatie zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. a Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

  
 

24. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 38/2000, časť B. z 26.-27. apríla 2000, ktorým bolo schválené vyplácanie úhrady cestovných nákladov spojených s výkonom poslaneckej funkcie

  
 

25. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

26. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

27. bod Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

28. bod Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života

  
 

29. a 30. bod Rôzne + info o vybavených interpeláciách

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
30.04.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.05.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
28.05.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: