Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Informácia o pozastavení výkonu uznesenia č. 24/2018, 4. bod, ktorým miestne zastupiteľstvo schválilo v kapitálovom rozpočte, program/podprogram 3.1.1 Výstavba, opravy a rekonštrukcie ciest účelové viazanie sumy 200 000,00 Eur na rekonštrukciu horn

  
 

2. bod Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

3. bod Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historicke

  
 

5. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č. ... Štatútu hl. mesta SR Bratislava – rozpočtové určenie príjmov Bratislavy a mestských častí

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/27 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

9. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Štefánikova č. 25 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná č. 52 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

11. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/4

  
 

12. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova č. 6 v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na schválenie urovnania sporov so spoločnosťou Gastro club s. r. o.

  
 

14. bod Návrh na schválenie zámeru realizovať v súlade s cestným zákonom vybrané kompetencie správy pozemných komunikácií prostredníctvom spoločnosti Technické služby Starého Mesta a. s.

  
 

15. bod Informácia o stave prípravy celomestského parkovacieho systému

  
 

16. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k Petícii za odstránenie dočasného uzavretia hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ Šulekova 35

  
 

17. bod Návrh Zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku pri narodení dieťaťa

  
 

18. bod Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

19. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

20. a 21. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - sociálna oblasť a kultúry

  
 

22. a 23. bod Návrh na prijatie zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s. a Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

  
 

24. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 38/2000, časť B. z 26.-27. apríla 2000, ktorým bolo schválené vyplácanie úhrady cestovných nákladov spojených s výkonom poslaneckej funkcie

  
 

25. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

26. bod Návrh Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

27. bod Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

28. bod Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života

  
 

29. a 30. bod Rôzne + info o vybavených interpeláciách

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: