Staré Mesto MiZ
 

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

2. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3841/33 na Baníckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

3. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

4. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 26/2018 časť A., bod 1. z 20.3.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8, 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného z

  
 

5. bod Návrh na predaj podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na Šafránovej 7

  
 

6. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva premiestniteľného sanitárneho kontajnera

  
 

7. bod Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka

  
 

8. bod Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

  
 

9. bod Návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021

  
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva

  
 

11. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2012 z 22.05.2012 (stanovisko k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11)

  
 

12. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

13. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 22. máju 2018

  
 

14. bod Informácia o udelení čestného názvu Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava

  
 

15. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

16. bod Rôzne

  
 

17. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

18. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
12.09.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
18.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ slovenčina.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
19.09.2018 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
20.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
24.09.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
25.09.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
25.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
27.09.2018 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.09.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
27.09.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
27.09.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: