NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

2. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3841/33 na Baníckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

3. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

4. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 26/2018 časť A., bod 1. z 20.3.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8, 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného z

  
 

5. bod Návrh na predaj podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na Šafránovej 7

  
 

6. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva premiestniteľného sanitárneho kontajnera

  
 

7. bod Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka

  
 

8. bod Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

  
 

9. bod Návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021

  
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva

  
 

11. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2012 z 22.05.2012 (stanovisko k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11)

  
 

12. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

13. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 22. máju 2018

  
 

14. bod Informácia o udelení čestného názvu Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava

  
 

15. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

16. bod Rôzne

  
 

17. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

18. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: