Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MiZ

 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

2. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 3841/33 na Baníckej ul. ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

3. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4007/9 na ulici Prokopa Veľkého ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

4. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 26/2018 časť A., bod 1. z 20.3.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8, 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného z

   
 

5. bod Návrh na predaj podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch parc. č. 4560 a parc. č. 4561 na Šafránovej 7

   
 

6. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva premiestniteľného sanitárneho kontajnera

   
 

7. bod Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka

   
 

8. bod Návrh Zásad poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku

   
 

9. bod Návrh Aktualizácie č. 1 Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017-2021

   
 

10. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 - oblasť školstva

   
 

11. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 63/2012 z 22.05.2012 (stanovisko k spôsobu vyporiadania podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti Hviezdoslavovo námestie č. 11)

   
 

12. bod Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

   
 

13. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 22. máju 2018

   
 

14. bod Informácia o udelení čestného názvu Základnej škole Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava

   
 

15. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

16. bod Rôzne

   
 

17. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

18. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: