NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

Ocenenie Petra Lipu

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

  
 

3. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

4. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku pod budovou, parc. č. 3063 a priľahlého pozemku, parc. č. 3064 na Galandovej 2

  
 

8. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR v Grassalkovichovej záhrade

  
 

9. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre volebné obdobie 2018 – 2022

  
 

10. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022

  
 

11. bod Návrh Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto a návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto

  
 

12. bod Návrh uznesenia na podporu obnovenia prevádzky lodnej kyvadlovej dopravy spájajúcej ľavý a pravý breh Dunaja v Bratislave, mestské časti Petržalka a Staré Mesto – tzv. Propeleru

  
 

13. a 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 , socialna, školstvo, kultúra

  
 

16. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

17. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2018

  
 

18. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

  
 

19. bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

20. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. a 23. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto + interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.06.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

 
25.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka
25.06.2019 | 13:30 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
27.06.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
27.06.2019 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
08.07.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: