Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

Ocenenie Petra Lipu

  
 

2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

  
 

3. bod Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

4. bod Návrh na štvrtú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

6. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 4289/1 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku pod budovou, parc. č. 3063 a priľahlého pozemku, parc. č. 3064 na Galandovej 2

  
 

8. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR v Grassalkovichovej záhrade

  
 

9. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pre volebné obdobie 2018 – 2022

  
 

10. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na funkčné obdobie rokov 2018-2022

  
 

11. bod Návrh Zriaďovacej listiny Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto a návrh na vymenovanie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto

  
 

12. bod Návrh uznesenia na podporu obnovenia prevádzky lodnej kyvadlovej dopravy spájajúcej ľavý a pravý breh Dunaja v Bratislave, mestské časti Petržalka a Staré Mesto – tzv. Propeleru

  
 

13. a 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 , socialna, školstvo, kultúra

  
 

16. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2017

  
 

17. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na II. polrok 2018

  
 

18. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

  
 

19. bod Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

20. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

21. bod Rôzne

  
 

22. a 23. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto + interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: