NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenioe programu

  
 

1. až 3. bod Zánik mandátu poslanca Viktora Muránskeho vo volebnom obvode č. 4 a nástup náhradníka Ing. Andrey Čiernikovej podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo volebnom obvode č. 4 + Komis

  
 

4. bod Zadanie pre spracovanie Územného plánu zóny Brnianska – Patrónka - čistopis 2018

  
 

5. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 1. polrok 2018

  
 

6. bod Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

7. bod Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni

  
 

8. bod Stiahnutý z rokovania

  
 

9. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 12/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený nájom nehnuteľností na ulici Žilinská č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

10. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Staromestská č. 6/D v Bratislave

  
 

11. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Palisády č. 14 v Bratislave

  
 

12. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu č. 2 nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Drotárska cesta č. 7 v Bratislave

  
 

13. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Kubániho ulici, parc. č. 4797/6

  
 

14. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Brnianskej ulici parc. č. 4886/5

  
 

15. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Bartoňovej ulici, parc. č. 1364/2

  
 

16. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/4

  
 

17. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Boženy Němcovej, parc. č. 3653/12

  
 

18. bod Návrh na schválenie zámeru prenájmu stavby Mýtneho domčeka v Bratislave

  
 

19. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 88/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra E pozemku parc. č. 10226 vo dvore pri Krížnej č. 22

  
 

20. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 89/2015 z 22.9.2015, ktorým bol schválený nájom časti pozemku registra „E“ pozemku parc. č. 10235 vo dvore pri Krížnej č. 28

  
 

21. bod Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 145/2016 časť B., zo dňa 25.10.2016, ktorým boli schválené výšky príspevkov snúbencov a manželov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneh

  
 

22. bod Návrh na vyňatie dní 23.12.-27.12.2019, 30.12.-3.1.2020 a sobôt 5.1.2019, 12.1.2019, 20.4.2019, 8.6.2019, 29.6.2019,6.7.2019, 31.8.2019, 2.11.2019, 23.11.2019, 21.12.2019, 28.12.2019 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady

  
 

23. bod Návrh na prijatie zmien stanov obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta a.s.

  
 

Ocenenie Staromešťanov

  
 

24. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

25. a 28. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 – oblasť životného prostredia, kultúra, soc, školstvo

  
 

29. bod Návrh uznesenia na zmenu názvu verejných priestorov, časti námestí-priestoru parku, kde sa nachádza sadovnícky upravená zeleň verejných priestorov – na názov park

  
 

30. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. septembra 2018

  
 

31. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

32. bod Správa Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

33. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

34. a 35. bod Rôzne a Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: