Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015-2018

  
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ....../2018 o použití Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

4. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

5. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4344/9 a parc .č. 4339/3 na Drotárskej ceste 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

6, bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 4344/7 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/6

  
 

9. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/8

  
 

10. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Rajskej 1-3, parc. č. 8641/3

  
 

11. bod Návrh na uzavretie dohody spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci – garáže na Fraňa Kráľa 21

  
 

12. bod Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

  
 

13. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2018/2019

  
 

15. až 18. bod Návrh kultúry + Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

19. bod Správa z kontroly poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

20. bod Správa z kontroly poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

21. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2018

  
 

22. bod Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2017/2018

  
 

23. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

24. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

25. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
14.11.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BREZNO MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva BREZNO

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
30.11.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: