NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2. bod Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015-2018

  
 

3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ....../2018 o použití Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

4. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2018

  
 

5. bod Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4344/9 a parc .č. 4339/3 na Drotárskej ceste 32 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

6, bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 4344/7 na Drotárskej ceste 30 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/6

  
 

9. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Fraňa Kráľa 15, parc. č. 3491/8

  
 

10. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Rajskej 1-3, parc. č. 8641/3

  
 

11. bod Návrh na uzavretie dohody spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci – garáže na Fraňa Kráľa 21

  
 

12. bod Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave

  
 

13. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2018/2019

  
 

15. až 18. bod Návrh kultúry + Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

19. bod Správa z kontroly poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

20. bod Správa z kontroly poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

21. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2018

  
 

22. bod Informácia k Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti základných a materských škôl za školský rok 2017/2018

  
 

23. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Palárikova / Dobšinského ul. v Bratislave

  
 

24. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

25. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: