NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

0. bod Otvorenie, program

  
 

1. bod Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

2. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21

  
 

3. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1

  
 

4. bod Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu

  
 

5. bod Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

6. bod Správa z kontroly realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017

  
 

7. bod Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017

  
 

8. bod Správa z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017

  
 

9. bod Správa z kontroly dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017

  
 

10. bod Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

  
 

11. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na I. polrok 2019

  
 

12. bod Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov

  
 

13. bod Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018

  
 

14. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

15. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019

  
 

16. bod Rekonštrukcia Blumentálskej ulice

  
 

17. bod Rôzne

  
 

18. bod Interpelácie

  
 

Slovo pre verejnosť

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: