NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

1. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov

  
 

2. bod Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

3. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21

  
 

4. bod Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

5. bod Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

  
 

6. až 8. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 oblasť sociálna, kultury, školstva

  
 

9. bod Návrh na realizáciu projektu Cyklotrasa Blumentálska ulica I. a II.

  
 

10. bod Návrh na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica

  
 

11. bod Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

  
 

12. bod Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

13. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

  
 

14. bod Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021

  
 

15. bod Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

16. bod Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

17. bod Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

  
 

18. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

19. bod Rôzne

  
 

20. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
25.03.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
26.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
28.03.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava
28.03.2019 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.04.2019 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: