NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

  
 

2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022

  
 

3. Staromestský program 2019 – 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)

  
 

4. až 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Materská škola a zriaďuje sa Základná škola s materskou školou

  
 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-S

  
 

8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade

  
 

9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej repub

  
 

10. až 14. bod Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6, Tabakova 6, Obchodná 52, Gorkého 15, Vysoká 6

  
 

15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

  
 

16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018

  
 

17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018

  
 

18. až 22. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť, školstvo, životné prostredie a kultúru

  
 

23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

  
 

24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)

  
 

25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

  
 

26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018

  
 

27. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života

  
 

28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

29. až 30. bod Rôzne a interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
10.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Petržalka

 
11.12.2019 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Výjazdové zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja v Senici

 
12.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
12.12.2019 | 13:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestskeho zastupiteľstva Piešťany

 
17.12.2019 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
17.12.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443/ LIVE STREAMING priamy link /port 82/ -->

Kategórie videií: