NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Vystúpenie občanov

  
 

1.a 2. bod Zánik mandátu poslanca Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 a mandátu poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8; nástup náhradníko + voľba členov komisii

  
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré M

  
 

4a. bod Zmena VZN o úhradách

  
 

5. bod Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

6. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa

  
 

7. až 9. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaží

  
 

10. bod Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019

  
 

11. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva

  
 

12. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry

  
 

13. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

  
 

14. bod Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.

  
 

15. bod Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava

  
 

16. bod Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020

  
 

17. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.

  
 

18. bod Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2019

  
 

19. bod Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti

  
 

20. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

21. bod Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019

  
 

22. bod 22. nformácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii

  
 

22a. bod Ochrana verejného záujmu

  
 

23. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

  
 

24. bod Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: