Staré Mesto MiZ | zastupitelstvo.sk

Staré Mesto MiZZasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Staré Mesto


 • Otvorenie, program
 • 1. bod Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 2. bod Územný plán zóny Mudroňova (juhozápad) – Zmeny a doplnky č. 2
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. ..../2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17.12.2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevád
 • 5. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2020
 • 6. bod Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 • 7. bod Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020
 • 8. bod Návrh na predaj nebytového priestoru č. NP12 v dome so súp. č. 102863 na ul. Cintorínska 8 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 4289/35 na Búdkovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 10. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 1866/10 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu a pozemku na ulici Čajkovského 4A v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Dostojevského rad 1 v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Grösslingová 69 v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie spôsobu, prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti na ulici Rázusovo nábrežie v Bratislave
 • 16. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k odňatiu správy k pozemkom parc. č. 8001, parc č. 8002 a parc. č. 8009 na Vazovovej ulici
 • 17. bod Návrh stanoviska k vybudovaniu lokálnych parkovísk na pozemkoch zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zóne areálu Horský park
 • 18. bod Návrh na spolufinancovanie projektu „Vodozádržné opatrenie v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2021
 • 19. bod Návrh na pomenovanie verejných priestorov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 20. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 21. bod Návrh na personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 • 22. bod Návrh na schválenie odmeny odchádzajúcemu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 23. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 24. bod Rôzne
 • 25. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: