Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

2a. bod Vzyjadrenie podpory poslancom MsZ Bratislava pri hlasovaní o zákaze hazardu

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov

   
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služ

   
 

6. bod Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám

   
 

7. bod Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

   
 

8. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

   
 

9. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040

   
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

12. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

13. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

14. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4

   
 

15. bod Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

16. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako pr

   
 

17. bod Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1

   
 

18. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zr

   
 

19. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici

   
 

20. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA I

   
 

21. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)

   
 

22. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

   
 

23 až 26. bod Návrh na poskytnutie dotácií - životného prostredia, školstva, kultúry, sociálna oblasť

   
 

27. bod Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka

   
 

28. bod Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015

   
 

29. bod Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f

   
 

30. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

   
 

31. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017

   
 

32. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

33. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca a 34. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

35. bod Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

36. bod Rôzne

   
 

37. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

38. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: