Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto


Časti záznamu vo FLASH-i:

Staré Mesto MsZ

 

2a. bod Vzyjadrenie podpory poslancom MsZ Bratislava pri hlasovaní o zákaze hazardu

   
 

3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2017 o umiestňovaní volebných plagátov

   
 

5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2017, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služ

   
 

6. bod Návrh Zásad o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám

   
 

7. bod Návrh Zásad udeľovania grantov – poskytovania finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na podporu projektov zameraných na skultúrnenie a oživenie verejného priestoru

   
 

8. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2017

   
 

9. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Staré Mesto pre obdobie rokov 2016 – 2023 s výhľadom do roku 2040

   
 

10. bod Návrh na nájom nebytového priestoru na ulici Záhrebská 9 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

12. bod Návrh na predaj pozemku parc. č. 8422/3 vo dvore na Obchodnej 10 ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

13. bod Návrh na nájom pozemku parc. č. 9850/6 pod garážou na Šoltésovej ulici ako prípad hodný osobitného zreteľa

   
 

14. bod Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc.č. 3751/4

   
 

15. bod Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

16. bod Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mest č. 84/2015 z 22. 09. 2015, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako pr

   
 

17. bod Informácia týkajúca sa sekundárnych rozvodov z odovzdávacej stanice tepla Chorvátska č. 1

   
 

18. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 33/2016 z 22.3.2016, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska č. 9 (Zichyho palác) v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zr

   
 

19. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 39/2013 z 19.03.2013, ktorým bol schválený nájom pozemku pod garážou, časť parcely registra „E“ parc. č. 7248/1 na Dobšinského ulici

   
 

20. bod Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 13/2016 z 9.2.2016, ktorým bol schválený návrh a podmienky vzájomnej spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a organizáciou VIA CULTURA I

   
 

21. bod Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti vykonávať funkciu procesného opatrovníka fyzickej osoby)

   
 

22. bod Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016

   
 

23 až 26. bod Návrh na poskytnutie dotácií - životného prostredia, školstva, kultúry, sociálna oblasť

   
 

27. bod Správa o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka

   
 

28. bod Správa o o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015

   
 

29. bod Návrh na vymenovanie členov riadiacich a kontrolných orgánov neinvestičného fondu Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f

   
 

30. bod Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

   
 

31. bod Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinného od 1. marca 2017

   
 

32. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb na Dobšinského ul. v Bratislave

   
 

33. bod Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s obnovou Pistoriho paláca a 34. bod Informácia o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K Železnej studienke, Bratislava

   
 

35. bod Správa Komisie mandátovej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

36. bod Rôzne

   
 

37. bod Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
 

38. bod Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: