Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava


Časti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

Otvorenie, program zasadnutia

   
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

   
 

4. bod Pokračovanie 1

   
 

4. bod Pokračovanie 2

   
 

Návrh na Návrhovú komisiu

   
 

5. bod Situácia v lokalite Lesná

   
 

6. bod Informácia o projektoch

   
 

7. bod Návrh VZN č. ..../2016 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytovaných Mestom Stupava

   
 

8. bod Návrh VZN č. ..../2016 o VZN č. ...../2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava

   
 

9. bod Návrh na zmenu rozpočtu

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta

   
 

10. bod Pokračovanie 1

   
 

10. bod Pokračovanie 2Pokračovanie 3

   
 

10. bod Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta

   
 

11. bod Štatút mestských novín

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

12. bod Personálny audit

   
 

13. bod Zriade nie dočasnej komisie - prelomenie veta

   
 

14.1. bod Žiadosť o uloženie kábla NN

   
 

14.2. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku mesta pozemok parcela reg. EKN č. 294/3 k. ú. Stupava zapísaná v LV č. 4551 - parcela reg. CKN č. 294/3 - bez LV

   
 

14.3. bod Žiadosť o povolenie terénnej úpravy pozemku mesta parcela reg. CKN č. 766/1 - LV 0 - parc. reg. EKN č. 766/1 - LV 4551 kú Stupava

   
 

14.4. bod Prenájom pozemku pod garážou

   
 

14.5. bod Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave

   
 

14.6. bod Žiadosť o prenájom pozemku

   
 

14.7. bod Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara na pozemku parcele reg. CKN č. 1960 v k.ú. Stupava - žiadateľ spoločnosť SWAN, a.s., v zastúpení OTNS,a.s.

   
 

14.8. bod Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o.

   
 

14.9. bod Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava

   
 

14.10. bod Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej

   
 

15. bod Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách

   
 

16. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016

   
 

17. bod Interpelácie

   
 

18. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: