Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava


Časti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

Otvorenie, program zasadnutia

   
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

   
 

4. bod Pokračovanie 1

   
 

4. bod Pokračovanie 2

   
 

Návrh na Návrhovú komisiu

   
 

5. bod Situácia v lokalite Lesná

   
 

6. bod Informácia o projektoch

   
 

7. bod Návrh VZN č. ..../2016 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe jej platenia za opatrovateľskú službu a dovoz obedov, poskytovaných Mestom Stupava

   
 

8. bod Návrh VZN č. ..../2016 o VZN č. ...../2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava

   
 

9. bod Návrh na zmenu rozpočtu

   
 

9. bod Pokračovanie

   
 

10. bod Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta

   
 

10. bod Pokračovanie 1

   
 

10. bod Pokračovanie 2Pokračovanie 3

   
 

10. bod Návrh rozpočtových a príspevkových organizácií a programu a podprogramu mesta

   
 

11. bod Štatút mestských novín

   
 

11. bod Pokračovanie

   
 

12. bod Personálny audit

   
 

13. bod Zriade nie dočasnej komisie - prelomenie veta

   
 

14.1. bod Žiadosť o uloženie kábla NN

   
 

14.2. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku mesta pozemok parcela reg. EKN č. 294/3 k. ú. Stupava zapísaná v LV č. 4551 - parcela reg. CKN č. 294/3 - bez LV

   
 

14.3. bod Žiadosť o povolenie terénnej úpravy pozemku mesta parcela reg. CKN č. 766/1 - LV 0 - parc. reg. EKN č. 766/1 - LV 4551 kú Stupava

   
 

14.4. bod Prenájom pozemku pod garážou

   
 

14.5. bod Žiadosť o darovanie časti pozemkov mestu Stupava vzhľadom na ukončenie výstavby OBYTNÝ SÚBOR ZIPAVA v Stupave

   
 

14.6. bod Žiadosť o prenájom pozemku

   
 

14.7. bod Žiadosť o stanovisko k umiestneniu telekomunikačného stožiara na pozemku parcele reg. CKN č. 1960 v k.ú. Stupava - žiadateľ spoločnosť SWAN, a.s., v zastúpení OTNS,a.s.

   
 

14.8. bod Žiadosť o odkúpenie pozemkov (ponuka) TOPTT s.r.o.

   
 

14.9. bod Prevzatie komunikácie a sietí do vlastníctva mesta Stupava

   
 

14.10. bod Odkúpenie pozemku pod cestou na ul. Zvončekovej

   
 

15. bod Návrh na menovanie prísediaceho na Okresnom súde v Malackách

   
 

16. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2016

   
 

17. bod Interpelácie

   
 

18. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: