Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, návrhová komisia, program zasadnutia

   
 

4. bod 4. Informácia o dianí v meste

   
 

5. bod 5. Informácia o  kontrole plnení uznesení

   
 

5. bod Pokračovanie 1

   
 

5. bod Pokračovanie 2

   
 

5. bod Pokračovanie 3

   
 

5. bod Pokračovanie 4

   
 

5. bod Pokračovanie 5

   
 

6. Situácia ohľadom lokality Lesná

   
 

7. Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava

   
 

8. Detské ihrisko – Kultúrny dom + budovanie nového ihriska v meste

   
 

9. Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb

   
 

10. Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

   
 

11. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016

   
 

12. Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave

   
 

13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

   
 

14.1. bod Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. E KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský

   
 

14.2. bod Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková

   
 

14.3. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. C KN č. 770/1, 1472/1 v k.ú. Stupava– p. Hupka

   
 

14.4. bod Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“KN č. 5797ZsD a.s. – p. Kiprich

   
 

14.5. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beles a Partner

   
 

14.6. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN 449/13 v k. ú. Stupava – SmakNinka

   
 

14.7. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová

   
 

14.8. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský

   
 

14.9. bod Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku

   
 

14.10. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová

   
 

14.11. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej

   
 

14.12. bod Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

   
 

14.13. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický

   
 

14.14. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda

   
 

14.15. bod Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Rohman

   
 

14.16. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš

   
 

14.17. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová

   
 

14.18. bod Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. C KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.

   
 

14.19. bod Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. E KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič

   
 

16. bod Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016

   
 

18. bod Rôzne 1

   
 

18. bod Rôzne 2

   
 

18. bod Rôzne 3

   
 

18. bod Rôzne 4

   
 

18. bod Rôzne 5

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: