Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava


Časti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

1. až 3. bod Otvorenie, návrhová komisia, program zasadnutia

   
 

4. bod 4. Informácia o dianí v meste

   
 

5. bod 5. Informácia o  kontrole plnení uznesení

   
 

5. bod Pokračovanie 1

   
 

5. bod Pokračovanie 2

   
 

5. bod Pokračovanie 3

   
 

5. bod Pokračovanie 4

   
 

5. bod Pokračovanie 5

   
 

6. Situácia ohľadom lokality Lesná

   
 

7. Návrh VZN č. ..../2017 – Požiarny poriadok Mesta Stupava

   
 

8. Detské ihrisko – Kultúrny dom + budovanie nového ihriska v meste

   
 

9. Odpočet Komunitného plánu sociálnych služieb

   
 

10. Odpočet Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

   
 

11. Informácia o projektoch Mesta Stupava za r. 2015-2016

   
 

12. Zásady o vyhotovovaní a zverejňovaní zápisníc z rokovania Mestského zastupiteľstva v Stupave

   
 

13. Vstup Mesta Stupava do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie

   
 

14.1. bod Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. E KN č. 6288 v k. ú. Stupava – p. Ohradzanský

   
 

14.2. bod Nadobudnutie pozemkov pod cestou na ulici Konvalinková

   
 

14.3. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov parciel reg. C KN č. 770/1, 1472/1 v k.ú. Stupava– p. Hupka

   
 

14.4. bod Žiadosť o odkúpenie pozemku parcely reg. „E“KN č. 5797ZsD a.s. – p. Kiprich

   
 

14.5. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na 3 parkovacie stojiská na pozemku parcele reg. „E“KN č. 294/3 v k. ú. Stupava, zapísanom na LV č. 4551, vo vlastníctve mesta Stupava – Beles a Partner

   
 

14.6. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku parcely reg. „C“KN 449/13 v k. ú. Stupava – SmakNinka

   
 

14.7. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Csalavová

   
 

14.8. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 825/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Javorský

   
 

14.9. bod Žiadosť o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku

   
 

14.10. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 163/43 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Vizmullerová

   
 

14.11. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.176/132 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Golej

   
 

14.12. bod Žiadosť o darovanie pozemkov Mestu Stupava – STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.

   
 

14.13. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 293/1 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Kavický

   
 

14.14. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/11 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Korda

   
 

14.15. bod Žiadosť o zámenu pozemkov – p. Rohman

   
 

14.16. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č.163/12 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Mikloš

   
 

14.17. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok parcelu reg. „C“KN č. 176/31 v k. ú. Stupava pod stavbou garáže – p. Koppová

   
 

14.18. bod Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty na pozemku parcele reg. C KN č. 748/60 v k. ú. Stupava – Kompressory, V.V.

   
 

14.19. bod Zriadenie vecného bremena uloženia vodomernej šachty a prípojky na pozemku parcele reg. E KN č. 766/1 v k. ú. Stupava – p. Popovič

   
 

16. bod Správa o výsledku kontroly petícií za rok 2015 a 2016 a kontroly sťažností za rok 2016

   
 

18. bod Rôzne 1

   
 

18. bod Rôzne 2

   
 

18. bod Rôzne 3

   
 

18. bod Rôzne 4

   
 

18. bod Rôzne 5

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.10.2017 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
07.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves LIVE STREAMING cez HTML5 player (pre Andrid CHROME a iOS iPhone) LIVE STREAMING priamy link LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
08.11.2017 | 08:40 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
09.11.2017 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
28.11.2017 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda LIVE STREAMING cez HTML5 player LIVE STREAMING pre iPhone, Android (cez VLC player) Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
07.12.2017 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

Kategórie videií: