Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, voľba návrhovej komisie, program zasadnutia

  
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

5. bod Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného poriadku Mestského úradu v Stupave

  
 

6. bod Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave

  
 

7. bod Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020 (prvá časť záznamu je použitá od p. Vodu, za čo mu ďakujeme)

  
 

7. . bod Pokračovanie (1)

  
 

7. bod Pokračovanie (2)

  
 

8. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava

  
 

9. bod Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 – 2022

  
 

10.1. bod Petícia na zachovanie objektu Obecný dom Mást - Ing. Jozef Fabian

  
 

10.2 až 10.13. Majetkové veci: 10.2. Ing. Juraj Vaicenbacher, 10.3. Romana a Richard Juskovi, 10.4. Marcel Pír, 10.5. Aborig, 10.6. Eugen Bekéni, 10.7. RESIDENT, s.r.o. , 10.8. Klub Slovenských turistov, 10.9. Jaroslav Budiš, 10.10. František Burda, 10.

  
 

10.14. bod Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria

  
 

10.15. bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman

  
 

10.16. bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave

  
 

10.17. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)

  
 

10.18. bod Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku

  
 

10.19. bod Nadobudnutioe pozemkov di vlastníctva Mesta Stupava ako kompenzácia za zmenu ÚP

  
 

11. bod Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava

  
 

12. bod Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava

  
 

13. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017

  
 

14. bod Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017

  
 

15. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 2017

  
 

16. bod Interpelácie + Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: