NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, voľba návrhovej komisie, program zasadnutia

  
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

5. bod Ústna Informácia primátora o dianí v meste Stupava a o zmene organizačného poriadku Mestského úradu v Stupave

  
 

6. bod Návrh na odvolanie a delegovanie členov Rady školy Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave

  
 

7. bod Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020 (prvá časť záznamu je použitá od p. Vodu, za čo mu ďakujeme)

  
 

7. . bod Pokračovanie (1)

  
 

7. bod Pokračovanie (2)

  
 

8. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 5/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava

  
 

9. bod Informácia o priestorových a prevádzkových požiadavkách Základnej umeleckej školy v Stupave na účely realizácie Koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave na roky 2018 – 2022

  
 

10.1. bod Petícia na zachovanie objektu Obecný dom Mást - Ing. Jozef Fabian

  
 

10.2 až 10.13. Majetkové veci: 10.2. Ing. Juraj Vaicenbacher, 10.3. Romana a Richard Juskovi, 10.4. Marcel Pír, 10.5. Aborig, 10.6. Eugen Bekéni, 10.7. RESIDENT, s.r.o. , 10.8. Klub Slovenských turistov, 10.9. Jaroslav Budiš, 10.10. František Burda, 10.

  
 

10.14. bod Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Stupava - Troyerova kúria

  
 

10.15. bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Miroslav Herman

  
 

10.16. bod Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov a stavebných objektov na Lieskovej ulici v Stupave

  
 

10.17. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov a zámena pozemkov - Biokoridor (Kremenica)

  
 

10.18. bod Odkúpenie pozemku pre objekt Múzea Ferdiša Kostku

  
 

10.19. bod Nadobudnutioe pozemkov di vlastníctva Mesta Stupava ako kompenzácia za zmenu ÚP

  
 

11. bod Návrh VZN č. ...../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava

  
 

12. bod Návrh VZN č. ..../2018 - Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Stupava

  
 

13. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava za rok 2017

  
 

14. bod Správa o výsledku kontroly výdavkov vynaložených na právne služby za rok 2017

  
 

15. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za III. štvrťrok 2017

  
 

16. bod Interpelácie + Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: