Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

Časti záznamu vo FLASH-i:

Stupava MsZ

 

Otvorenie, návrhová komisia, overovatelia, program zasadnutia

   
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

   
 

4a. bod Zdravotné stredisko

   
 

5. a 5a. bod Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020 + Stanovisko hlavného kontrolóra

   
 

6. bod 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava

   
 

7. bod Voľba členov redakčnej rady Stupavských novín

   
 

8a. bod Žiadosť o prenájom NP v Zdravotnom stredisku – ambulancia psychológa

   
 

8.2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mária Smejová

   
 

8.3. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Patrik Breitschaft

   
 

8.4. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – PaedDr. Silvia Dugovičová

   
 

8.5. bod Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom Harmony

   
 

8.6. bod Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine a prípojky – ulica Zemanská

   
 

8.7. bod Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.

   
 

8.8. bod Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby Inžinierske siete Kremenica 982

   
 

8.9. bod Zmena uznesenia č. 32/2018 z 15.02.2018

   
 

8.k. bod Žiadosť na SPF

   
 

9. bod Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom v obchodnej spoločnosti TSS, s.r.o.

   
 

10. bod Správa z kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu

   
 

11. bod Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava

   
 

11a. bod Reklamácie vád a diel

   
 

11b. bod Plat hl. kontrolórke

   
 

12. a 13. bod Interpelácie a Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: