NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, návrhová komisia, overovatelia, program zasadnutia

  
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

4a. bod Zdravotné stredisko

  
 

5. a 5a. bod Návrh rozpočtu mesta Stupava a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií na r. 2018 – 2020 + Stanovisko hlavného kontrolóra

  
 

6. bod 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Stupava na rok 2018 v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Stupava č. 3/2015, ktorým sa určuje postup poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Stupava

  
 

7. bod Voľba členov redakčnej rady Stupavských novín

  
 

8a. bod Žiadosť o prenájom NP v Zdravotnom stredisku – ambulancia psychológa

  
 

8.2. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Mária Smejová

  
 

8.3. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – Patrik Breitschaft

  
 

8.4. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy – PaedDr. Silvia Dugovičová

  
 

8.5. bod Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom Harmony

  
 

8.6. bod Žiadosť o súhlas s umiestnením el. rozvodnej skrine a prípojky – ulica Zemanská

  
 

8.7. bod Parkovacie stojiská – Beleš a Partner s.r.o.

  
 

8.8. bod Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby Inžinierske siete Kremenica 982

  
 

8.9. bod Zmena uznesenia č. 32/2018 z 15.02.2018

  
 

8.k. bod Žiadosť na SPF

  
 

9. bod Správa z kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom v obchodnej spoločnosti TSS, s.r.o.

  
 

10. bod Správa z kontroly pripravenosti mesta Stupava na elektronizáciu

  
 

11. bod Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Stupava

  
 

11a. bod Reklamácie vád a diel

  
 

11b. bod Plat hl. kontrolórke

  
 

12. a 13. bod Interpelácie a Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: