Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 3. bod Otvorenie, informácie primátora, návrhová komisia

  
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

5. bod Návrh záverečného účtu mesta Stupava za rok 2017 + stanovisko hl. kontrolórky

  
 

6. bod Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu v budove Zdravotného strediska

  
 

7. bod Odpočet plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava za r. 2017

  
 

8. bod Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov (MAS Dolné Záhorie)

  
 

9. bod Projekt : Rekonštrukcia telocviční v ZŠ v Stupave

  
 

10. bod Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Stupava na r. 2018

  
 

11. bod Návrh VZN č. .../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava

  
 

12) 1 až 5. bod Majetkové veci (Súhlas s umiestnením stavby – MPL House, s.r.o., prenájom časti pozemku – Martin a Katarína Lednárovi, prenájom pozemkov - KST Tatran Stupava, vecného bremena IBV Stupava, Dielové-Vinohrady, vecného bremena prípojky NN – By

  
 

12.6. bod Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom HARMONY

  
 

12.7. bod Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Šereš

  
 

12.8. bod Žadosť o odkúpenie a prenájom častí pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher

  
 

12) 9. až 13. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) (Horeckí, Kotlárik, Janíčková, Sobolíková)

  
 

12) 14 a 15. bod Zmena uznesenia č. 119/2016 z 19.09.2016 a č. 30/2018 z 15.02.2018

  
 

12) 16. až 20. bod Žiadosť o prenájom NP v ZS v Stupave – ambulancia psychológa, Žiadosť o uzatvorenie NZ (záhradka) – Mária Smejová, Žiadosť o uzatvorenie NZ – PaedDr. Silvia Dugovičová, Udržiavacie práce na komunikácii na pozemkoch v majetku mesta

  
 

12.21. bod Zverenie majetku do správy školy – dopravné ihrisko

  
 

12.22. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - Biokoridor

  
 

13. bod Návrh stanoviska k investícii Verde park Stupava v areáli bývalého kúpaliska (Kalivoda)

  
 

14. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

15. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

16. bod Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

17. bod Správa o demografickom vývoji v Stupave

  
 

18. bod Polygón Stupava a.s. – vyhodnotenie dodržiavania Dohody spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov

  
 

19. bod Kontrola hospodárenia v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave za roky 2015 až 2017,

  
 

20. a 21. bod Kontrola výdavkov mesta Stupava súvisiacich s tlačovinou vydanou v decembri 2017 nazvanou ako Informačný spravodajca, + 21. Kontrola sťažností a petícií za rok 2017.

  
 

22. a 23. bod Interpelácie + Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: