NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. a 3. bod Otvorenie, informácie primátora, návrhová komisia

  
 

4. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

5. bod Návrh záverečného účtu mesta Stupava za rok 2017 + stanovisko hl. kontrolórky

  
 

6. bod Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu v budove Zdravotného strediska

  
 

7. bod Odpočet plnenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava za r. 2017

  
 

8. bod Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci a združení finančných prostriedkov (MAS Dolné Záhorie)

  
 

9. bod Projekt : Rekonštrukcia telocviční v ZŠ v Stupave

  
 

10. bod Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Stupava na r. 2018

  
 

11. bod Návrh VZN č. .../2018 o určení nových názvov ulíc v meste Stupava

  
 

12) 1 až 5. bod Majetkové veci (Súhlas s umiestnením stavby – MPL House, s.r.o., prenájom časti pozemku – Martin a Katarína Lednárovi, prenájom pozemkov - KST Tatran Stupava, vecného bremena IBV Stupava, Dielové-Vinohrady, vecného bremena prípojky NN – By

  
 

12.6. bod Žiadosť o prenájom pozemkov – Bytový dom HARMONY

  
 

12.7. bod Žiadosť o odkúpenie pozemku – Peter Šereš

  
 

12.8. bod Žadosť o odkúpenie a prenájom častí pozemkov – Ing. Juraj Vaicenbacher

  
 

12) 9. až 13. bod Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy (garáž) (Horeckí, Kotlárik, Janíčková, Sobolíková)

  
 

12) 14 a 15. bod Zmena uznesenia č. 119/2016 z 19.09.2016 a č. 30/2018 z 15.02.2018

  
 

12) 16. až 20. bod Žiadosť o prenájom NP v ZS v Stupave – ambulancia psychológa, Žiadosť o uzatvorenie NZ (záhradka) – Mária Smejová, Žiadosť o uzatvorenie NZ – PaedDr. Silvia Dugovičová, Udržiavacie práce na komunikácii na pozemkoch v majetku mesta

  
 

12.21. bod Zverenie majetku do správy školy – dopravné ihrisko

  
 

12.22. bod Žiadosť o odkúpenie častí pozemkov - Biokoridor

  
 

13. bod Návrh stanoviska k investícii Verde park Stupava v areáli bývalého kúpaliska (Kalivoda)

  
 

14. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

15. bod Návrh Dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

16. bod Informácia o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole kpt. Jána Nálepku v Stupave

  
 

17. bod Správa o demografickom vývoji v Stupave

  
 

18. bod Polygón Stupava a.s. – vyhodnotenie dodržiavania Dohody spoločnom postupe pri vysporiadaní sporných vzťahov

  
 

19. bod Kontrola hospodárenia v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave za roky 2015 až 2017,

  
 

20. a 21. bod Kontrola výdavkov mesta Stupava súvisiacich s tlačovinou vydanou v decembri 2017 nazvanou ako Informačný spravodajca, + 21. Kontrola sťažností a petícií za rok 2017.

  
 

22. a 23. bod Interpelácie + Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: