Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. až 3. bod Otvorenie, Voľba návrhovej komisie a overovateľov, program zasadnutia

  
 

4. bod Informácia primátora o dianí v meste Stupava

  
 

5. bod Informácia o kontrole plnenia uznesení

  
 

6. bod Správa o výkone opatrovateľskej služby v meste Stupava za rok 2017

  
 

7. bod Návrh rámcových opatrení na zvýšenie atraktívnosti opatrovateľskej služby v meste Stupava

  
 

8. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb v meste Stupava na roky 2018 - 2022

  
 

9. bod Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Stupava na r. 2018

  
 

10. bod Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva v Stupave pre voľby do orgánov samosprávy mesta v r. 2018

  
 

11. bod Návrh VZN č. ..... /2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

  
 

12. bod Návrh VZN č. ..... /2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  
 

13. bod Majetkové veci

  
 

14. bod Návrh na zmenu opatrení v Prioritnej osi 3 Školstvo Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 - 2022

  
 

15. bod Návrh na spoluprácu s OZ Mládež ulice

  
 

16. bod Správa o transformácii Technických služieb Stupava, s.r.o. na Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.

  
 

16a. bod Návrh na vyplatenie odmeny pre riaditeľa VaK

  
 

17. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Stupava za I. štvrťrok 2018

  
 

18. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stupava na II. polrok 2018

  
 

18a. bod Správa o sociálnom fonde

  
 

19. a 20. bod I nterpelácie + Rôzne

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
04.12.2018 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: