NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie zasadnutia (schválenie overovateľov zápisnice a programu rokovania)

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých XIX. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

3. bod Slovo pre verejnosť.

  
 

4. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2020.

  
 

5. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

6. bod Návrh na schválenie odpisu nevymožiteľných pohľadávok podľa čl. 34 ods. 1 bod 1.2. Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 23/2019, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2018 v znení VZN TSK č. 10/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovat

  
 

8. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 22/2019 Participatívny – komunitný rozpočet.

  
 

9. bod Návrh Plánu súvislých opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2020.

  
 

10. bod Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a členov komisií pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami

  
 

11. bod Návrh Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. + stanovisko kontrolóra

  
 

12. bod Aktualizácia Zásobníka projektových zámerov Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 2014-2020.

  
 

13. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

14. bod Návrh na zavedenie jednotného dotazníka spokojnosti pacienta v nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

15. bod Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Černihivskou regionálnou štátnou správou (Ukrajina) a Trenčianskym samosprávnym krajom

  
 

16. bod Návrh na udelenie Ceny Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2019.

  
 

17. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov

  
 

18. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva TSK na I. polrok 2020.

  
 

18. bod Diskusia – Rôzne.

  
 

20. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

  
 

KOMPLET

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: