Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

3. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie júl - december 2017.

   
 

4a. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK. - Návrh na schválenie prebytočnosti, spôsobu prevodu a predaja nehnuteľného majetku - pozemkov registra

   
 

4b. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

   
 

5. bod Informatívna správa o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2016 zmluvným dopravcom.

   
 

6. bod Návrh Záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho kraja + Stanovisko hl. kontrolóra

   
 

7. bod Návrh na Zmenu Rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017 – 2019 (1. zmena).

   
 

8. bod Návrh VZN TSK č. 34/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN TSK č.27/2016 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

9. bod Návrh zmeny Uznesenia č. 486/2017 zo zasadnutia Zastupiteľ- stva Trenčianskeho samosprávneho kraja, konaného 20.3.2017

   
 

10. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho

   
 

11. bod Výročná správa KOCR Trenčín región za rok 2016

   
 

12. bod Návrh Plánu činnosti zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja na II. polrok 2017.

   
 

13. bod Doplnený bod - Konanie o návrhu veci ochrany verejného záujmu

   
 

14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: