Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trenčín VUC

 

1. bod Otvorenie zasadnutia, program

   
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

3. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

   
 

4. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian

   
 

5. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

   
 

6. bod Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk prakti

   
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín.

   
 

8. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020.

   
 

9. bod Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

   
 

10. bod Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra.

   
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

12. a 13. bod Petícia za zachovanie počtu poslancov TSK + Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
22.03.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
22.03.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: