Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie zasadnutia, program

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXIV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

3. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

4. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian

  
 

5. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

  
 

6. bod Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové námestie č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk prakti

  
 

7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 46, 911 04 Trenčín.

  
 

8. bod Návrhy projektov na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP 2014 – 2020.

  
 

9. bod Zmluva o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich na území mesta Trenčín spojmi prímestskej autobusovej dopravy.

  
 

10. bod Zmluva o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Nitra.

  
 

11. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

12. a 13. bod Petícia za zachovanie počtu poslancov TSK + Návrh na schválenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

14. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
23.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves
23.10.2018 | 10:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 
24.10.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
25.10.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
25.10.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
30.10.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
31.10.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
19.11.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: