Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trenčín VUC

 

1. bod Otvorenie, program zasadnutia

   
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXV. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

   
 

3. bod Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.

   
 

4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

   
 

5. bod Aktualizácia Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020

   
 

6. bod Návrhy na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 36/2017 o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a o počte spoločných tried

   
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 37/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 30/2016 v znení VZN TSK č. 35/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďova

   
 

8. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom.

   
 

9. bod Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov k projektu

   
 

10. bod Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.

   
 

11. bod Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/4/2017 o združení finančných prostriedkov a vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Trenčín a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra.

   
 

12. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
26.06.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto
26.06.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ orig.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
26.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Karlova Ves

 
28.06.2018 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

Kategórie videií: