NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

LINK NA HTML5 Player na vkladanie na web
* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. bod Otvorenie zasadnutia, program

  
 

2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na III. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

3. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.

  
 

4. bod Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Europe Direct centrum Trenčín v rámci grantového mechanizmu Generálneho riaditeľstva pre komunikáciu Európskej komisie prostredníctvom Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republi

  
 

5. bod Návrh na schválenie VZN TSK č. 4/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 8/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu TSK na podporu rozvoja vidieka na území TSK

  
 

6. bod Návrh na schválenie VZN TSK č. 6/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 27/2016 v znení VZN TSK č. 34/2017 o poskytovaní grantov na podporu environmentálnych projektov na území TSK.

  
 

7. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 13/2014 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávn

  
 

8. bod Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Trenčín č. 235/17/3300-8 proti VZN TSK č. 13/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

9. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčian skeho samosprávneho kraja č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Tren čianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby

  
 

10. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 3/2018, ktorým sa mení VZN TSK č. 9/2014 v znení VZN TSK č. 29/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca ž

  
 

11. bod Návrhy na schválenie dodatkov k zriaďovacím listinám

  
 

12. bod Návrh na delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

  
 

13. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine SC TSK

  
 

14. bod Návrh na schválenie zriadenia Výboru pre audit a menovanie členov Výboru pre audit.

  
 

15. bod Návrh na odvolanie a voľbu zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti

  
 

16. bod Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 16/2014

  
 

17. bod Návrh na voľbu podpredsedov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

  
 

18. bod Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2017

  
 

19. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

  
 

celok

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: