Trenčín VÚC | zastupitelstvo.sk

Trenčín VÚCZasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samospr. kraja • 1. bod Schválenie programu zasadnutia
 • Vystúpenie poslancov NR SR /téma: Hornonitrainske bane/
 • 2. bod Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých na XXII. zasadnutí Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
 • 3. bod Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2016.
 • 4. bod Návrhy na riešenie prebytočného majetku TSK.
 • 4. bod Pokračovanie
 • 5. bod Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 33/2017 – Participatívny - komunitný rozpočet.
 • 6. bod Návrh na delegovanie zástupcu TSK do Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza, so sídlom Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza.
 • 7. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 8 k Zriaďovacej listine Strednej priemyselnej školy, Ul. SNP 413/8, Myjava, so sídlom Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava.
 • 8. bod Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci európskych štrukturálnych a inves- tičných fondov.
 • 9. bod Interpelácie poslancov Zastupiteľstva TSK.

Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 36
  Program najbližších prenosov :
 
03.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 
05.08.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto

 
13.08.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.09.2020 | 12:01 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

BA Výberové konanie

 
16.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

 
22.09.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
22.09.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Trenčín
Zasadnutia zastupiteľstva 36