Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trnava VUC

 

0. bod Otvorenie, schválenie programu

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK za obdobie január 2016 – december 2016

   
 

3. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie apríl 2017 – september 2017

   
 

4. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 26. kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 27. kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

6. bod Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz

   
 

7. bod Návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch

   
 

8. bod Návrh na zrušenie uznesenia č. 245/2015/14 zo dňa 25.11.2015 o predaji nehnuteľnosti v k.ú. Jelka

   
 

9. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 310/2016/18 zo dňa 20. júla 2016, ktorou sa mení výška spolufinancovania projektu Strednej odbornej školy automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava – Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl

   
 

10. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja

   
 

11. bod Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko“ a návrh na spolufinancovanie projektu Udržateľné využívanie regionálnych zdrojov – NAREG v rámci programu Interreg

   
 

12. bod Návrh na schválenie medzinárodnej dohody o spolupráci partnerov na projekte Poklady Strednej Európy v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

   
 

13. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Posilnenie biodiverzity a ekologickej siete na území rieky Moravy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovania povedomia) v eko-centrách (3E–MoravaNature) a schválenie Dohody o spol

   
 

14. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Connecting Regions SK-AT (ConnReg SKAT) a návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

   
 

15. bod Návrh na zriadenie Výboru pre audit

   
 

16. bod Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 13/2007 o spôsobe udeľovania ocenení Trnavského samosprávneho kraja

   
 

17. bod Informácie predsedu TTSK

   
 

18. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: