Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


Časti záznamu vo FLASH-i:

Trnava VUC

 

Otvorenie, program

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 4. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č.1/2017

   
 

3. bod Dodatok č. 5 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)

   
 

4. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 27. kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 28.kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

6. bod Rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/507 a II/572 Dunajská Streda – vysporiadanie majetkových vzťahov

   
 

7. bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK

   
 

8. bod Prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz na základe obchodnej verejnej súťaže

   
 

9. bod Prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže

   
 

10 až 14. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č I až V/2017

   
 

15. bod Návrh na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufina

   
 

16. bod Informácie

   
 

17. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
20.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
STARÉ MESTO, MsZ

Zasadnutie miestneho zastupitelstva BA Staré Mesto

 
22.03.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
MALACKY MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.03.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava
22.03.2018 | 14:07 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: