Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samospr. kraja


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 22. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja a 4. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Úprava rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2017 č.1/2017

   
 

3. bod Dodatok č. 5 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)

   
 

4. bod Predaj prebytočného nehnuteľného majetku na základe 27. kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

5. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 28.kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

6. bod Rekonštrukcia okružnej križovatky ciest II/507 a II/572 Dunajská Streda – vysporiadanie majetkových vzťahov

   
 

7. bod Prevod cestného telesa rozšírenej časti cesty č. III/1146 v k.ú. Skalica do vlastníctva TTSK

   
 

8. bod Prenájom Letiska Štefana Baniča Boleráz na základe obchodnej verejnej súťaže

   
 

9. bod Prenájom súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch na základe obchodnej verejnej súťaže

   
 

10 až 14. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci Výzvy č I až V/2017

   
 

15. bod Návrh na schválenie predloženia žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-14, vrátane schválenia ich realizácie a spolufina

   
 

16. bod Informácie

   
 

17. bod Rôzne

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: