Trnava VUC

Časti záznamu vo FLASH-i:

Trnava VUC

 

Otvorenie, program zasadnutia zastupiteľstva

   
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 24. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2017 – marec 2018

   
 

3. bod Vyhodnotenie 29. kola obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného nehnuteľného majetku TTSK

   
 

4. bod Návrh na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok 30. kola obchodnej verejnej súťaže

   
 

5. bod Kúpa nehnuteľností v k.ú. Kopčany do vlastníctva TTSK pre účely výstavby prístupovej komunikácie k lávke cez rieku Moravu

   
 

6. bod Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku TTSK v správe Gymnázia Ivana Kupca Hlohovec a súhlas s odstránením stavby

   
 

7. bod Zmena Uznesenia č.429/2017/24 Zastupiteľstva TTSK zo dňa 28.6.2017 – oprava výmery pozemkov objektu VPRNS (bývalá hláska v Piešťanoch)

   
 

8. bod Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok

   
 

9. bod Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení: vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava a zaradenie Výdajne školskej jedálne ako súčasti Strednej odborne

   
 

11. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 42/2017 na určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019

   
 

12. bod Dodatok č. 6 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č. 28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)

   
 

13. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

   
 

14. bod Informácie

   
 

15. bod Návrh na schválenie nájomných zmlúv pre budovanie cyklotrás

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
24.05.2018 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Stupava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Stupava

 
28.05.2018 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
31.05.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: