NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, program zasadnutia

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 10. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

2. bod Zásady rozpočtového hospodárenia Trnavského samosprávneho kraja

  
 

3. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2018

  
 

4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 3/2019

  
 

5. bod Návrh na schválenie dotácií v rámci výziev schválených v zmysle VZN TTSK č. 46/2018

  
 

6. bod Návrh na udelenie verejných ocenení TTSK

  
 

7. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ č. 124/3 zastavaná plocha s výmerou 1 m2 v katastrálnom území Zemianske Šúrovce do vlastníctva manželov H.

  
 

8. bod Prevod pozemkov v k. ú. Zemianske Sady do majetku obce Zemianske Sady

  
 

9. bod Nájom časti budovy bývalého internátu SPŠ na Komenského ul. v Trnave pre nájomcu Základná škola Bottova ul. Trnava za účelom vydávania obedov pre žiakov Základnej školy Bottova ul. Trnava

  
 

10. bod Kúpa pozemkov za účelom prípravy projektu – Cyklolávka, na cyklotrase PSA Peugeot – Obec Zavar

  
 

11. bod Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné

  
 

12. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 49/2019 o poskytovaní štipendií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na podporu žiakov stredných škôl na území TTSK (župné štipendiá)

  
 

13. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 50/2019 o zrušení Gymnázia Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Gimnázium, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

  
 

14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 51/2019 o zriadení Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec

  
 

15. bod Návrh Zriaďovacej listiny Školy umeleckého priemyslu, Nerudova 13, Hlohovec

  
 

16. bod Návrh na schválenie zmeny názvov stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja

  
 

17. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov k výzve „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

  
 

18. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. triedy na území TTSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO1-SC111-2019-44

  
 

19. bod Návrh na predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie projektov na využitie obnoviteľných zdrojov energie v objektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

  
 

20. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Clean Mobility a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

  
 

21. až 38. bod Spoločné prerokovanie bodov: Návrh na menovanie do funkcie riaditeľov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK

  
 

39. bod Investície do rozvojových aktivít v okrese Piešťany

  
 

40. bod Informácia o daňových príjmoch, o výške dlhu, o o projektových zámeroch, Informácia – Ekologický čin roka 2018

  
 

41a-c. bod Nádo funkcie riaditeľa Správy a údržby ciest, Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Trnavská cestná spoločnosť, s. r. o

  
 

41d. bod Rôzne (

  
 

42. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
23.07.2019 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: