NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 254/2019/12)

  
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2019 – marec 2020 (materiál č. 255/2019/12)

  
 

3. bod Zásady kontrolnej činnosti Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 256/2019/12)

  
 

4. bod Zmena rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 6/2019 (materiál č. 257/2019/12)

  
 

5. bod Návrh na menovanie členov Výboru pre audit (materiál č. 258/2019/12)

  
 

6. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – Okružná križovatka na Trstínskej ulici v Trnave (materiál č. 259/2019/12)

  
 

7. bod Prevod novovytvorených pozemkov parc. reg. „C“ č. 1973/5 zastavaná plocha s výmerou 30 m 2 a parc. reg. C - č. 1973/6 zastavaná plocha s výmerou 73 m² v katastrálnom území Koválov do vlastníctva obce Koválov (materiál č. 260/2019/12)

  
 

8. bod Vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov – zámena pozemkov pod chodníkmi a cestou v obci Janíky (materiál č. 261/2019/12)

  
 

9. bod Odňatie parc. reg. C - č. 156/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7734 m² v katastrálnom území Horné Janíky zo správy majetku TTSK (materiál č. 262/2019/12)

  
 

10. bod Majetkovoprávne vysporiadanie vlastníctva časti pozemku pod chodníkom a odovzdanie parkovacieho pruhu priľahlého k ceste č. II/507 medzi TTSK a Obcou Banka (materiál č. 263/2019/12)

  
 

11. bod Nájom budovy internátu SOŠ poľnohospodárstva, ul. Zavarská, Trnava pre nájomcu občianske združenie Polygnosi, za účelom založenia súkromnej ZŠ a školského klubu (materiál č.264/2019/12)

  
 

12. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 215/2019/11 zo dňa 19.06.2019 (prevod pozemkov v k. ú. Zemianske Sady do majetku obce Zemianske Sady) (materiál č. 265/2019/12)

  
 

13. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 46/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na regionálny rozvoj (materiál č. 266/2019/12)

  
 

14. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 52/2019 o Fonde na rozvoj Trnavského kraja (materiál č. 267/2019/12)

  
 

15. bod Etický kódex volených predstaviteľov a zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 268/2019/12)

  
 

16. bod Návrh na schválenie spolufinancovania a realizácie projektu „Smart región TTSK“ (materiál č. 269/2019/12)

  
 

17. bod Návrh na spolufinancovanie projektu RegioCoop SK-AT a schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko (materiál č. 270/2019/12)

  
 

18. bod Návrh na schválenie zámeru Trnavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu (materiál č. 271/2019/12)

  
 

19. bod Aktualizácia termínov plnenia Akčného plánu PHSR TTSK na roky 2016 – 2020 (materiál č. 272/2019/12)

  
 

20. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre dospelých Sereď (materiál č. 273/2019/12)

  
 

21. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Domova sociálnych služieb pre dospelých Borský Svätý Jur (materiál č. 274/2019/12)

  
 

22. bod Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2018/04 zo dňa 25.4.2018 (Návrh na voľbu člena Komisie pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu, ktorý nie je poslancom TTSK) (materiál č. 275/2019/12)

  
 

23. bod Informácie

  
 

24. bod Rôzne

  
 

25. bod Interpelácie, Záver

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
30.01.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava LIVE STREAMING pre mobilné zariadenia LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: