NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

1. . bod Otvorenie, program zasadnutia

  
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení z 13. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

3. bod Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja

  
 

4. a 5. bod Dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK

  
 

6. bod Rozpočet Trnavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022

  
 

7. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vedenej v účtovníctve OvZP TTSK

  
 

8. bod Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 53/2019 o spôsobe organizovania referenda Trnavského samosprávneho kraja

  
 

9. bod Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb pre dospelých v Zavare (materiál č. 315/2019/14)

  
 

10. bod Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o sumách úhrady za poskytované služby v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na vykonávanie opatren

  
 

11. bod Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavs

  
 

12. a 13. bod Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (materiál č. 318/2019/14)

  
 

14. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 44/2018 zameraná na podporu aktivít organizácií na území Trnavskej župy

  
 

15. bod Výzva na základe VZN TTSK č. 45/2018 zameraná na podporu aktivít obcí na území Trnavskej župy

  
 

16. bod Združenie finančných prostriedkov a budúce majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností –pod križovatkou

  
 

17. bod Majetkovoprávne usporiadane – Dopravné napojenie areálu Vysielač – Veľké Kostoľany

  
 

18. bod Zverenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve TTSK do správy Gymnázia L. Dúbravu Dunajská Streda

  
 

19. bod Zverenie stavby Rekonštrukcia Vodného mlyna v Jelke do správy Vlastivedného múzea v Galante

  
 

20. bod Dodatok č. 2 ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraj 2015 – 2020

  
 

21. až 23. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení:

  
 

24. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 174/2019/09 zo dňa 13.02.2019 (súhlas s realizáciou stavby – montovanej haly na pozemku TTSK)

  
 

25. bod Zmena uznesenia č. 162/2019/09 zo dňa 13.02.2019 a kúpa pozemkov za účelom realizácie projektu Vážska cyklomagistrála - Trnava, časť Zavar - PSA

  
 

26. bod Návrh na menovanie do funkcie riaditeľa Západoslovenského múzea v Trnave

  
 

27. bod Návrh harmonogramu zasadnutí Rady TTSK a Zastupiteľstva TTSK na rok 2020

  
 

28. bod Informácie predsedu TTSK

  
 

29. bod Rôzne

  
 

30. bod Interpelácie

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
27.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
29.01.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
03.02.2020 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany LIVE STREAMING pre Android a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava Staré Mesto
04.02.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka LIVE STREAMING pre Andrid a iOS LIVE STREAMING cez youtube.com LIVE STREAMING priamy link /port 443 LIVE STREAMING priamy link /port 82 -->

 
06.02.2020 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka

Verejne prerokovanie EIA D4 zameru budovania tunela D4 pri Marianke

 
11.02.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

Kategórie videií: