Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu, Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja – zloženie sľubu poslanca

   
 

2. bod Kontrola plnenia uznesení zo 4. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

   
 

3. bod Návrh na zvolenie nových členov v orgánoch Zastupiteľstva TTSK na základe zániku mandátu poslanca Ing. Stanislava Chovanca

   
 

4. bod Návrh zástupcu Trnavského samosprávneho kraja do Výboru pre otázky zamestnanosti

   
 

5. bod Návrh na doplnenie členov komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami (doplnenie Uznesenia č. 50/2018/04 zo dňa 25.04.2018)

   
 

6. bod Záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za rok 2017

   
 

7. bod Úprava Rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2018 č. 3/2018

   
 

8. bod Dodatok č. 7 k Smernici riadenia Úradu Trnavského samosprávneho kraja č.28/2009 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom TTSK (Štatút hospodárenia TTSK)

   
 

9. bod Návrh na ukončenie Nájomnej zmluvy súboru objektov bývalej ZSŠ PaP vo Voderadoch uzatvorenej medzi Trnavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Centrum Prenájmu s.r.o.

   
 

10. bod Návrh na ukončenie Zmluvy o výpožičke a Nájomnej zmluvy medzi Trnavským samosprávnym krajom a n.o. Čistý deň Galanta

   
 

10. bod pokračovanie

   
 

11. bod Prevod pozemkov parc.č. 152/5 a parc.č. 152/6 s celkovou výmerou 335 m2 v k.ú. Dolné Janíky do vlastníctva Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

   
 

12. bod Prevod novovytvoreného pozemku parc.č. 362/25 zast.pl. s výmerou 75 m2 v k.ú. Veľké Kostoľany do vlastníctva manž. Oravcových

   
 

13. bod Zverenie pozemkov pod cestami II. a III. triedy vo vlastníctve TTSK do správy SÚC TTSK

   
 

14. bod Návrh na ukončenie členstva Trnavského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko

   
 

15. bod Návrh na spolufinancovanie projektu Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň – Siladice – Šulekovo

   
 

16. bod Informácie predsedu (daňové príjmy TTSK, celkový dlh TTSK, Ekologický čin roka 2017, projekty a zámery TTSK

   
 

17. bod Rôzne + Interpelácie

   
 

Záver (informácie predsedu)

   
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: