NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu

  
 

1. bod Kontrola plnenia uznesení z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

2. bod Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TTSK na obdobie október 2018 – marec 2019

  
 

3. bod Návrh na zmenu Uznesenia č. 50/2018/04 zo dňa 25.4.2018 (Vyplácanie odmeny členom komisií Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, ktorí nie sú poslancami TTSK

  
 

4. bod Návrh na odpísanie trvalo zastavených investícií Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

  
 

5. bod Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vedených v účtovníctve Úradu TTSK

  
 

6. bod Návrh na zmenu správy majetku vo vlastníctve TTSK – odňatie novovytvoreného pozemku parc.č. 902/6 o výmere 2120 m2 zo správy Obchodnej akadémie Senica a zverenie pozemku parc.č. 902/6 a garáží do správy Strednej odbornej školy Senica

  
 

7. bod Návrh na schválenie prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie Veľký Meder a súhlas s odstránením stavby

  
 

8. bod Návrh na predaj pozemku parc.č. 139/8 o výmere 28 m2 s budovou bez s. č. pri Galérii J. Koniareka v Trnave, kupujúcemu spoločnosti inwest s.r.o. Trnava

  
 

9. bod Kúpa pozemku parc. č. 1765/18 zast. plocha o výmere 386 m2 v k.ú. Ratnovce z vlastníctva RNDr. Margity Lackovej do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

10. bod Nadobudnutie pozemku parc. č. 1755/5 o výmere 3235 m2 (záhrady) v k.ú. Holíč z vlastníctva Martina Cudziša v spoluvlastníckom podiele 1/2, do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja

  
 

11. bod Usporiadanie cestnej siete v obci Kočín – Lančár

  
 

12. bod Návrh Dodatku č. 3 k Rozhodnutiu Trnavského samosprávneho kraja o vydaní zriaďovacej listiny Krízového strediska v Trnave, so sídlom Podjavorinskej 36, PSČ 917 01 Trnava

  
 

13. bod Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení: Vyradenie Gymnázia Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnazium, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

  
 

14. bod Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení: Vyradenie Športového gymnázia Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava a zaradenie Gymnázia, Jána Bottu 31, Trnava a Strednej športovej školy Jozefa Herdu, Jána Bottu 31, Trnava

  
 

15. bod Návrh na schválenia financovania projektu Strednej zdravotníckej školy, Daxnerova 6, 917 01 Trnava „Kooperácia zdravotníckych škôl cez hranice (KOOPRACA-CEZ)“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ

  
 

16. bod Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „EnviroTour TTSK“, predloženého v rámci 42. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO2- SC211-2018-42 z Operačného programu Kvalita životného prostredia

  
 

17. bod Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK

  
 

18abc. bod Informácie: a) o daňových príjmoch TTSK za január – august 2018, b) o úprave rozpočtu TTSK, c) o čerpaní rozpočtu

  
 

18d-i. bod Informácie: d) o celkovej sume dlhu, e) Účtovná závierka NADÁCIE DAR, f) o zmene v sieti škôl, g) o výsledku kontroly NKU, h) o Krajskej organizácii cestovného ruchu, i) o projektových zámeroch

  
 

19. bod Rôzne (Uvolnenie funkcie rfiaditeľky Žitnoostrovskej knižnice, výberovom konaní na funkciu riaditeľa DS Bojková, Spolufinancovanie projektu,

  
Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
Kategórie videií: