Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

LINK NA prehrávanie v HTML5 + vkladanie na web a sťahovanie záznamu

Časti záznamu vo FLASH-i:

Bratislava MsZ pokračovanie z 15.3.2018

 

Otvorenie

   
 

11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15132/27, parc. č. 15132/37 a parc. č. 15132/38, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s., so sídlom v Bratislave

   
 

12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 492/2, Tomášovi Zelenákovi

   
 

13. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 443/9, do výlučného vlastníctva Romana Nemčeka

   
 

14. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 250/8 a parc. č. 250/20, do výlučného vlastníctva Mgr. Barbory Hatalovej

   
 

15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1472/14, do výlučného vlastníctva spoločnosti SLOVTO s.r.o., so sídlom v Bratislave

   
 

16. bod

   
 

17. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športového klubu Príroda so sídlom v Bratislave, za pozemok, parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR

   
 

18. bod Stiahnutý

   
 

19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2401/133, Dipl. Ing. Anne Friedl

   
 

20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1168/1, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

   
 

21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15556/2 a parc. č. 21818/2, Jánovi Pudmericzkému – OVOCIE-ZELENINA

   
 

23. a 24. bod Stiahnuté

   
 

26. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0670 07 00 pre FC Petržalka akadémia, o. z., so sídlom v Bratislave

   
 

28. bod Správa o kontrolnej činnos

   
 

29. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

30. a 31. bod Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

   
 

32. bod Stiahnutý

   
 

33. bod Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

   
 

34. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

   
 

35. a 36. bod Návrh na menovanie nových zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

   
 

37. bod Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2017

   
 

38. bod Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017

   
 

39. bod Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

   
 

40. bod Informácia o plnení Uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23.10. 2014 Mestských lesov Bratislava

   
 

41. bod Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4

   
 

45. bod Stiahnutý

   
 

46. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1506/92, parc. č. 1506/93, parc. č. 1506/94 a parc. č. 1506/95, Bukovinská ulica, Mariánovi Majerikovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadate

   
 

47. bod Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

   
 

48. bod Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ulica J. C. Hronského, parc. č. 11921/55, parc. č. 11921/56, parc. č. 11921/57, parc. č. 11921/58, parc. č. 11921/59, parc. č. 11921/60, parc. č. 11921/67, parc.

   
 

49. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, Nové záhrady, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcely Berešovej

   
 

50. bod Návrh na predaj podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Svrčia ulica, Zite Korbašovej, ako realizácia zákonného predkupného práva

   
 

Vystúpenie k nepovolenej skládke

   
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutie mestského zastupiteľstva
  Program najbližších prenosov :
 
25.04.2018 | 08:30 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutia mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy LIVE STREAMING pre Andrid a iOS iPhone LIVE STREAMING len pre CHROME LIVE STREAMING priamy link Pokiaľ sa vám nespustí stream, stiahnite si player:

 
09.05.2018 | 09:03 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec

 
14.05.2018 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií:
Archív prenosov a videí
.. Späť / Vyššie
:: Zasadnutie mestského zastupiteľstva