Zasadnutie zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Otvorenie, program zasadnutia

  

0. bod Rokovací poriadok

  

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta

  

1a. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  

2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

  

3. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  

3. bod Pokračovanie

  

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Zite Korbašovej, MUDr. Edite Koníkovej, CSc. a MUDr. Jane Dekyskej do podielového spoluvlastníctva

  

4a. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 409/2016 zo dňa 31. 3. 2016, ktorým bola schválená zámena pozemkov so Slovenskou republikou, v správe Úradu vlády Slovenskej republiky

  

5. bod Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 2079/28, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Orságovcov

  

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/2, parc. č. 5349/5, parc. č. 5349/22 pre MČ Bratislava Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave

  

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave

  

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

  

10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a

  

11. bod Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to k stavbe so súp. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6, Žabotova 1 Bratislava

  

12. bod Návrh na mimosúdne riešenie súdneho sporu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Petržalka, so spoločnosťou Súkromné gymnázium Mercury

  

13. bod Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v platnom znení a návrh novely VZN č. 1/1995

  

14. bod Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM

  

15. bod Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

  

16. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

  

17. bod Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015

  

18. bod Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2015 (materiál bude prerokovaný po 11:00 h)

  

19. a 20. bod Petícia:

  

19. a 20. + 21. bod Pokračovanie + Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  

22. bod Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava

  

23. bod Informácia dozornej rady o činnosti Mestského centra Stará tržnica za obdobie júl 2014 – december 2015

  

24. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na nájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu

  

Slovo pre verejnosť

  

25. bod Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Staré grunty 47, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  

26. bod Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3219 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  

27. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Trenčianska 62, Budovateľská 5, Páričkova 7, Košická 46, Hornádska 6, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Bieloruská 7, 9, 11, 13, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 3

  

28. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 a v hromadných garážach na ul. Pečnianska 6 vlastníkom garáží

  

30. bod Interpelácie

  

31. bod Rôzne

  

31. bod Rôzne (pokračovanie)