NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

Otvorenie, schválenie programu zasadnutia

  
 

1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2016, a niektorých k 31.12.2016

  
 

2. bod Parkovacia politika (stiahnutý)

  
 

3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1806/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Andreja Brunu a Ing. Ľubice Brunovej

  
 

4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15525/37, spoločnosti TESTRA s.r.o. so sídlom v Bratislave

  
 

5. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bra

  
 

6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi

  
 

7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346, pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, so sídlom v Bratislave

  
 

8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto v Bratislave pre Astoria Passage s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre Pedál, občianske združenie, so sídlom v Bratislave

  
 

10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, pre spoločnosť PATRIOT real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  
 

11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej u

  
 

12. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

13. bod prerušený (presunutý na decembrové MsZ

  
 

14. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

  
 

15. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program

  
 

16. bod Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1

  
 

17. bod Trnasprojekt, Predstaničný priestor

  
 

18. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe časti B uznesenia MsZ č. 609/2016 zo dňa 29.09.2016

  
 

19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  
 

20. bod Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

21. bod Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 37 876,10 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu

  
 

22. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 1461/2, parc. č. 1461/3 a parc. č. 1461/5, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží Palisády - Partizánska ul.

  
 

23. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

24. až 25. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4963/184, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja + Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové státia

  
 

Slovo pre verejnosť

  
 

27. bod Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody o uznaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača

  
 

28. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00 pre x.media, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  
 

29. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1240/20

  
 

30. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

  
 

31. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  
 

32. bod Interpelácie

  
 

33. bod Rôzne