Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2016, a niektorých k 31.12.2016
 • 2. bod Parkovacia politika (stiahnutý)
 • 3. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1806/3, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Andreja Brunu a Ing. Ľubice Brunovej
 • 4. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15525/37, spoločnosti TESTRA s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 5. bod Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava – Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bra
 • 6. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 9379/3, Romanovi Achsovi
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 343, 345, 346, pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, so sídlom v Bratislave
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu na Hodžovom námestí v k. ú. Staré Mesto v Bratislave pre Astoria Passage s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21, pre Pedál, občianske združenie, so sídlom v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho nájmu pozemkov v k. ú. Petržalka, parc. č. 2565 a parc. č. 2566, pre spoločnosť PATRIOT real, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej u
 • 12. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 13. bod prerušený (presunutý na decembrové MsZ
 • 14. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 15. bod Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program
 • 16. bod Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich s vlastníctvom NS MHD 1
 • 17. bod Trnasprojekt, Predstaničný priestor
 • 18. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. na základe časti B uznesenia MsZ č. 609/2016 zo dňa 29.09.2016
 • 19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
 • 20. bod Návrh priorít a cieľov v oblasti medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy
 • 21. bod Návrh na schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 37 876,10 Eur pre Rímskokatolícku cirkev, Bratislavskú arcidiecézu
 • 22. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 1461/2, parc. č. 1461/3 a parc. č. 1461/5, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží Palisády - Partizánska ul.
 • 23. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 24. až 25. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4963/184, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja + Návrh na schválenie zámeru na nájom nebytových priestorov – garážové státia
 • Slovo pre verejnosť
 • 27. bod Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody o uznaní vlastníckeho práva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Rača
 • 28. bod Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 88 0056 14 00 pre x.media, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 29. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013, uznesenia MsZ hl. m. SR Bratislavy č. 1240/20
 • 30. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 • 31. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 32. bod Interpelácie
 • 33. bod Rôzne