Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2017
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 • 3. bod Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu
 • 3. bod Pokračovanie
 • 5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1790/2, Viliamovi Kulacsovi s manželkou Luciou
 • 6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10, do vlastníctva Arnošta Kolozsiho s manželkou
 • 7. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.
 • 8. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou
 • 10. bod Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho us
 • 11. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1168/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andr
 • 12. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21739/1, parc. č. 21739/20 a parc. č. 21739/31, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok v k. ú. Karlova Ves, pa
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/43, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave
 • 14a. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/9, 10, 11, a k. ú. Petržalka, parc. č. 2026/2, 3, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Návrh novely všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy mesta
 • 17. bod Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave
 • 18. bod Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020
 • 19. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.
 • 20. bod Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republ
 • 21. a 22. bod Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. + Dopravný podnik
 • 24. bod Účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016
 • 25. bod Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia MsZ č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017
 • 26. bod Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu
 • 27. a 28. bod Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií + Menovanie zástupocu do rady školy F. Oswalda
 • 29. a 30. bod Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 + Komunálny plán
 • 31. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 679/2016 zo dňa 16.11.2016 – analýza poplatku za rozvoj
 • 32. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 33. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou
 • 35. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 36. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Sloven
 • 37. bod Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom 2 predajných stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia
 • 38. bod Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k
 • 39. bod Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a sc
 • 40. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hl
 • 41. bod Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži
 • 42. a 43. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy + Interpelácie
 • 44. bod Rôzne
 • 45. bod Slovo pre verejnosť