Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZMimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy  • Otvorenie, program zasadnutie + info primátora Iva Nesrovnala
  • 1. bod Potvrdenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 29.6.2017, ktoré neboli primátorom hlavného mesta SR Bratislavy podpísané
  • 2. bod Návrh na určenie platu primátora
  • 3. bod Informácia o stave verejného obstarávania na Zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave referenčné číslo : MAGS OVO 42829/2017 zverejneného pod č. 7663 - MSS Vestník č. 106/2017 - 30.05.2017