Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZPokračovanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy • Otvorenie, schválenie programu zuasadnuutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 6. 2017, 31. 7. 2017 a k 31. 8. 2017
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 • 3. bod Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017
 • 3a. bod Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – procesný opatrovník
 • 4. bod Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika (1. časť)
 • 4. bod Pokračovanie
 • 5. bod Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo nevysporiadaných pochôdznych terás
 • Hlasovanie o nájme pre veľvyslanectvo USA
 • 6. bod Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10, Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 6a. bod Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • Hlasovanie o návrhu urbanistického riešenia
 • 51. bod Rôzne
 • 52. bod Slovo pre verejnosť