Bratislava MsZ | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZZasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Info o plnení uznesení Ms. zas
 • 1a. bod Informácia o východiskách zabezpečenia zimnej a letnej údržby komunikácií v Bratislave
 • 1a. bod pokračovanie (zatiaľ neprerokované]
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017
 • 3. bod Rozpočet hl. mesta SR Bratislavy na rok 2018
 • 3. bod pokračovanie
 • Vystúpenie detí
 • Vystúpenie občanov
 • 4. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, parc. č. 3144/4, parc. č. 3144/9, par
 • 18. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 544/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 30. 06. 2016 ako prípadu hodného osobitného zreteľa, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Čunovo, mestskej časti Br
 • 19. bod Návrh na zmenu uznesenia - zámena pozemkov v k.ú Staré Mesto