NESPUSTIL SA VÁM LIVE STREAM? Povoľte si flash:

NÁVOD PRE CHROME:
Kliknite si ľavým tlačítkom na písmeno "i" umiestnené pred url adresou a v nastaveniach si povoľte FLASH, alebo si jednoducho kliknite na link umiestnený nižšie (LIVE STREAMING len pre CHROME (PC)).

Pri mobiloch stačí kliknúť na link umiestnený nižšie.

PRE VIDEO ARCHĺV KLIKNITE NA IKONU PLAY.

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti


* Kliknutím na text sa záznam prehrá vo FLASH-i,
* Kliknutím na ikonu PLAY sa záznam prehrá v HTML5 player-i:
 

19. bod Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019

  
 

20. bod Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu bio

  
 

21. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

  
 

22. bod Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur

  
 

23. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  
 

24. bod

  
 

25 až 30. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou + stiahnuté body

  
 

32 a 33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby

  
 

34. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

  
 

35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov

  
 

36. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018

  
 

37. bod Informácia o vybavených interpeláciách

  
 

38. bod Interpelácie

  
 

39. bod Rôzne 1

  
 

39. bod Rôzne 2

  
 

39. bod Rôzne 3

  
 

39. bod Rôzne 4 + Vystúpenie občanov

  
 

39. bod Rôzne 5

  
 

Prezentácia HB Reavis

  
 

3. bod Rôzne ( mimoriadne MsZ z 20.11.2017]