Bratislava MsZ pokračovanie z 20.11.2017 | zastupitelstvo.sk

Bratislava MsZ pokračovanie z 20.11.2017Zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy - prerušené z dôvodu neuznášaniaschopnosti • 19. bod Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019
 • 20. bod Návrh na odsúhlasenie podpory hlavného mesta SR Bratislavy pre zapojenie mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave ako hlavného partnera do projektu „CITY NATURE – Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu bio
 • 21. bod Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
 • 22. bod Návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000,00 Eur
 • 23. bod Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave
 • 24. bod
 • 25 až 30. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1022/28, Alstrova ulica, Štefanovi Michaličkovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou + stiahnuté body
 • 32 a 33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby
 • 34. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9384/36. a stavby detského ihriska Miletičova I. vo vnútrobloku Miletičova, Prievozská, Ružová dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 35. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Záhradnícka 75, Púpavová 11, Markova 13, Hálova 19, Ševčenkova 14, Gercenova 15, Krásnohorská 3, vlastníkom bytov
 • 36. bod Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2018
 • 37. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 38. bod Interpelácie
 • 39. bod Rôzne 1
 • 39. bod Rôzne 2
 • 39. bod Rôzne 3
 • 39. bod Rôzne 4 + Vystúpenie občanov
 • 39. bod Rôzne 5
 • Prezentácia HB Reavis
 • 3. bod Rôzne ( mimoriadne MsZ z 20.11.2017]