Rajec MsZ | zastupitelstvo.sk

Rajec MsZZasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec


 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu rokovania
 • 2. bod Návrh VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
 • 3. bod Návrh VZN č. 4/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
 • 4. bod Návrh VZN č. 5/2020 – Trhový poriadok
 • 5. bod Návrh VZN č. 6/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • 6. bod Návrh VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021
 • 7. bod Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 • 8. bod Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 38/2020
 • 9. bod Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok 2020 – RO č. 38/2020 Návrh viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na roky 2021 – 2023 Odborné stanovisko hl. kontrolórky m
 • 10. bod Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh
 • 11. bod Žiadosť o odkúpenie časti pozemku za obchodnou prevádzkou č. 23, nachádzajúcou sa na Námestí SNP – opätovná žiadosť
 • 12. bod Kúpa časti pozemku KNE parcela č. 7106 na ul. Nádražnej z dôvodu zabezpečenia zámeru opravy strechy domu, nadstavby domu, prístupu do garáže
 • 13. bod Kúpa časti pozemkov KNC parcela č. 1393/2 a parcela č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
 • 14. bod Kúpa pozemkov KNC parcela č. 1571/7, 1571/8, 1571/9 k.ú. Rajecká Lesná pod prístupovou cestou k plynovej regulačnej stanici s ochranným pásmom a zriadenie vecného bremena pre VTL prípojku plynu v k.ú. Rajecká Lesná a k.ú. Rajec na základe podpísan
 • 15. bod Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela č. KNC 1821/1
 • 16. bod Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
 • 17. bod Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Rajec na roky 2020 – 2030
 • 18. bod Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015 – 2020 na nové obdobie 2020 – 2023
 • 19. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2021
 • 20. bod Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 • 21. bod Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 28. septembra 2020 do 03.decembra 2020
 • 22. bod Interpelácie
 • 23. bod Diskusia
 • 24. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy
  Program najbližších prenosov :
 
07.12.2020 | 15:30 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
08.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto
08.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
09.12.2020 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
10.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
10.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
11.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
15.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
15.12.2020 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji
15.12.2020 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
17.12.2020 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy,

 
19.01.2021 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Ba - výberové konanie

Bratislava, výberové konanie

 
25.01.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: